Barn- och ungdomshabilitering

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskap om habiliteringens arbetssätt med tvärprofessionellt teamarbete, och om samhällets insatser.

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c8, c12
Till viss del: c5, c7, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6, STc8, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för habilitering av funktionsnedsättningar utifrån delaktighet, aktivitet, funktion, struktur och hälsobetingelser (störning eller sjukdom) enligt ICF (International Classification of Functioning), Disability and Health.
  • Redogöra för habiliteringens multidisciplinära teamarbete.
  • Redogöra för habiliteringsläkarens medicinska ansvar för utredning, behandling och uppföljning inom habilitering.
  • Redogöra för särskilda aspekter av habilitering för barn och ungdomar med de vanligaste diagnosgrupperna samt bedömning av funktionsnivå.
  • Redogöra för syn- och hörselhabiliteringens arbetssätt.
  • Redogöra för aspekter som berör ungdomar med funktionsnedsättning och förberedelser för överlämnande till vuxenhabilitering.
  • Redogöra för samhällets insatser vid funktionsnedsättningar utöver Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SOL), Försäkringskassan och skola.
  • Diskutera grundläggande etiska principer och familjeperspektiv.
  • Diskutera förhållningssätt till olika alternativa behandlingsmetoder.
  • Diskutera evidensbaserad habilitering och kritiskt granska nya metoder.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: