Barn- och neuroortopedi

Kurser i ämnet syftar till att ge ST-läkaren kunskap i barnskelettets unika egenskaper och de kliniska konsekvenserna. ST-läkaren ska kunna bedöma och handlägga barnets vanliga ortopediska sjukdoms- och skadepanorama.

Kurser i ämnet syftar även till att öka ST-läkarens kunskap avseende den neuroortopediska patientens komplexitet samt ge en inblick i hur (re-)habverksamhet är uppbyggd.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: b1, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5
Till viss del: STb1, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för skelettets uppbyggnad och tillväxt samt redogöra för de anatomiska förutsättningarna kring tillväxtzoner.
  • Välja bild- och funktionsdiagnostiska metoder, bedöma bilder och undersökningsfynd samt tillämpa detta i diagnostik och behandling för denna patientgrupp.
  • Tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt vid val av utredning och behandling.
  • Bedöma och behandla barntrauman samt härleda beslutsgången till barnskelettets egenskaper.
  • Bedöma och behandla skelettinfektioner samt härleda beslutsgången till barnskelettets egenskaper.
  • Bedöma och behandla vanliga barnortopediska tillstånd.
  • Identifiera allvarliga barnortopediska tillstånd som kräver specialiserad vård.
  • Redogöra för vanliga diagnoser och ortopediska frågeställningar hos neuroortopediska patienter.
  • Redogöra för basutbudet av ortopediska hjälpmedel och dess plats i behandlingsrutinerna.
  • Resonera kring (re-)habiliteringsmål, samverkan med övriga personalkategorier och behandlingsmål ur ortopedisk synvinkel.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: