Barn- och neuroortopedi

Kurser i ämnet syftar till att ge ST-läkaren kunskap i barnskelettets unika egenskaper och de kliniska konsekvenserna. ST-läkaren ska kunna bedöma och handlägga barnets vanliga ortopediska sjukdoms- och skadepanorama.

Kurser i ämnet syftar även till att öka ST-läkarens kunskap avseende den neuroortopediska patientens komplexitet samt ge en inblick i hur (re-)habverksamhet är uppbyggd.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 12, 13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: b1, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för skelettets uppbyggnad och tillväxt samt redogöra för de anatomiska förutsättningarna kring tillväxtzoner.
  • Välja bild- och funktionsdiagnostiska metoder, bedöma bilder och undersökningsfynd samt tillämpa detta i diagnostik och behandling för denna patientgrupp.
  • Tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt vid val av utredning och behandling.
  • Bedöma och behandla barntrauman samt härleda beslutsgången till barnskelettets egenskaper.
  • Bedöma och behandla skelettinfektioner samt härleda beslutsgången till barnskelettets egenskaper.
  • Bedöma och behandla vanliga barnortopediska tillstånd.
  • Identifiera allvarliga barnortopediska tillstånd som kräver specialiserad vård.
  • Redogöra för vanliga diagnoser och ortopediska frågeställningar hos neuroortopediska patienter.
  • Redogöra för basutbudet av ortopediska hjälpmedel och dess plats i behandlingsrutinerna.
  • Resonera kring (re-)habiliteringsmål, samverkan med övriga personalkategorier och behandlingsmål ur ortopedisk synvinkel.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: