Avancerad smärtbehandling

Smärta är ett vanligt symtom för vilket människor söker akutsjukvård, och sent insatt eller otillräcklig smärtstillning är en vanlig orsak till att patienter är missnöjda med akutbesöket.

Kurser i avancerad smärtstillning syftar till att ge ST-läkaren kompetens att bedöma och behandla patienters smärta. Kurser i ämnet ger också kompetens att utvärdera smärtbehandling av enskilda patienter samt utvärdera akutenhetens rutiner för smärtbehandling med vetenskapligt stöd.

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc4
Till viss del: STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Ta en smärtanamnes, bedöma smärta i status och bedöma orsak och mekanismer hos patient med akut smärta, eller akut förvärrad kronisk smärta.
 • Redogöra för analgetikas och anxiolytikas farmakokinetik, farmakodynamik, kontraindikationer, biverkningar, interaktioner, överdosering och antidoter.
 • Behandla på akutenheten förekommande smärttillstånd med relevanta icke-farmakologiska metoder (inte begränsat till följande exempel):
  - stödja patientens copingstrategier, minska patientens rädsla
  - behandla den bakomliggande smärtorsaken (reponera, dränera, tappa...)
  - immobilisera, kylbehandla, positionera (högläge) 
 • Behandla på akutenheten förekommande smärttillstånd med lokalt och systemiskt verkande läkemedel på ett adekvat sätt utifrån smärtorsak, förväntad duration vårdplan och vårdnivå, också omfattande:
  - smärt- och ångestlindring hos patienter med instabila vitala funktioner och patienter i livets slutskede 
  - barn, äldre, gravida
  - patienter med psykogen smärta
  - smärtbehandling hos opioidtillvänjda patienter (oavsett orsak), patienter med läkemedelsberoende eller patienter på partiella opioidantagonister (metadon, subutex).
 • Anlägga aktuella perifera nervblockader och utföra ytlig procedursedering med bibehållen spontanandning.
 • Utvärdera genomförd smärtbehandling, söka och presentera vetenskapligt stöd för kritik och förbättringsförslag.
 • Analysera smärtbehandlingsrutinerna vid den egna akutenheten, inklusive omvårdnadspersonalens åtgärder, och skapa förbättringsförslag.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: