Ätstörningar

Kurser i ämnet syftar till att ge den blivande psykiatern grundläggande kunskap om diagnostik, bemötande och behandling av patienter med ätstörningar samt god förståelse för ätstörningarnas bakgrund och sociala sammanhang.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, c2, c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa4, STb1, STc2, STc8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Identifiera prognosfaktorer för en patient utifrån anamnes och utredning.
 • Använda dig av kunskapsnätverk och aktuella vårdprogram.
 • Förklara vilka former av preventionsinsatser som är effektiva och vilka insatser som är kontraindicerade och varför.
 • Känna till huvuddragen om ätstörningarna i ett historiskt perspektiv.
 • Identifiera och exemplifiera utlösande faktorer samt redogöra för förloppet vid och möjlig etiologi bakom utvecklingen av ätstörningar hos patienten.
 • Planera och koordinera patientens behandlingsbehov tillsammans med patienten, närstående och andra yrkesutövare.
 • Beskriva vilka effektiva psykologiska behandlingar som finns för olika ätstörningar och åldersgrupper.
 • Identifiera somatiska konsekvenser av ätstörningar och behandla och remittera till adekvat behandling.
 • Planera och genomföra farmakologisk behandling för hetsätning samt för andra psykiska symtom som är vanliga vid ätstörningar.
 • Tillämpa förhållningssätt och verktyg för att bemöta patienter med ätstörningar och deras närstående så att de känner sig respekterade, förstådda, delaktiga och motiverade till behandling.
 • Bedöma och motivera indikationen för samt förmedla behovet av ett vårdintyg.
 • Genomföra tvångsvård med respekt för patienten.
 • Ge råd till andra specialiteter samt ge vård på rätt nivå och rätt insats till rätt patient vid rätt tillfälle.
 • Genomföra somatisk och psykiatrisk anamnesupptagning och undersökning inklusive genomgång med laboratorieprov specifikt för ätstörningar.
 • Överväga differentialdiagnoser, diagnostisera ätstörning samt identifiera eventuell samsjuklighet.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: