Ätstörningar inom Barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utifrån ett biopsykosocialt synsätt ska kunna diagnostisera och behandla ätstörningar hos barn- och ungdomar samt ta ställning till relevant samsjuklighet och urskilja differentialdiagnostiska tillstånd.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: a2, b1, b2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc3
Till viss del: STa4, STb1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Identifiera, utreda, diagnostisera, ta ställning till behandling och vårdnivå samt uppföljning vid ätstörningar, vilket innefattar att: 

  • Ta ställning till resultat av vanligt förekommande tester och skattningar.
  • Identifiera förekomst och värdera konsekvenser av bakgrundsfaktorer som trauma, substansbruk, beroende, samsjuklighet, hereditet, etnicitet, socioekonomiska förhållanden, familjerelationsproblematik och skolproblematik.
  • Bedöma och ta ställning till somatiskt tillstånd.
  • Bedöma suicidrisk.
  • Identifiera och planera åtgärder för barn och ungdomar som far illa.
  • Beskriva betydelsen av teamarbete i diagnostik- och behandlingsarbete.
  • Redogöra för etiska principer som ska genomsyra det barnpsykiatriska arbetet.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: