Återupplivning

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren kunskap och färdighet för att kunna tillämpa aktuella algoritmer för återupplivning av vuxna, barn och nyfödda.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 6
Till viss del: 1, 7, 9, 13, 14, 17

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c6
Till viss del: a1, a2, c1, c7, c9, c10, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa aktuella algoritmer.
  • Tolka och behandla livshotande arytmier.
  • Redogöra för användning av defibrillatorn.
  • Beskriva den nyföddas speciella anatomi och fysiologi som är relevant i återupplivningssituationen.
  • Reflektera över och värdera egen och tillgänglig kompetens.
  • Kommunicera effektivt i krissituationer.
  • Samarbeta i ett arbetslag med olika personalkategorier och specialiteter och kunna leda arbetslaget i akuta situationer.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: