Ärftliga och medfödda njursjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska att kunna identifiera och handlägga patienter med ärftliga respektive medfödda njursjukdomar. Polygenetiska riskfaktorer för njursjukdom kommer att lyftas fram.

Målgrupp
Medicinska njursjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och handlägga patienter med ärftliga respektive medfödda njursjukdomar.
  • Redogöra för de vanligaste formerna av ärftliga njursjukdomar såsom polycystisk njursjukdom, familjär hematuri, tunna basalmembran och Alports syndrom samt redogöra för hur dessa nedärvs.
  • Identifiera och diagnostisera vanliga former av ärftliga njursjukdomar.
  • Redogöra för behandlingsprinciperna och utforma en behandlingsplan vid vanliga ärftliga njursjukdomar.
  • Initiera vidare genetisk utredning.
  • Översiktligt beskriva genetiska faktorer som kan påverka risk för njursjukdom.
  • Översiktligt redogöra för andra former av ärftliga njursjukdomar såsom medullär cystnjuresjukdom, Bartter’s syndrom och Liddles syndrom, renal tubulär acidos, medullär svampnjuresjukdom och Fabry’s sjukdom.
  • Översiktligt redogöra för det pediatriska sjukdomspanoramat beträffande ärftliga och medfödda njursjukdomar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: