Arbetssätt och kommunikation för allergologer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska utveckla sin kommunikativa förmåga gentemot patienter, närstående, kollegor och övriga medarbetare.

Målgrupp
Allergologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1
Till viss del: b4, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STb1
Till viss del: STc11, STc12, ST13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Kommunicera med patienter, närstående och vårdpersonal kring allergologiska riskbedömningar och 
    behandlingsstrategier.
  • Hantera situationer där läkare och patient har skilda uppfattningar och synsätt kring allergiska eller misstänkt allergiska reaktioner.
  • Diskutera kring redskap för att kommunicera en helhetsbedömning till patienten som tar hänsyn till somatiska, psykologiska och sociala aspekter av överkänslighetsreaktioner.
  • Diskutera psykiatriska differentialdiagnoser såsom olika former av ångestsyndrom, somatiseringssyndrom och ätstörningar.
  • Diskutera betydelsen av kollegialt stöd vid svåra och komplexa bedömningar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: