Arbetets sjukdomar

ST- läkaren ska ha förståelse för hur faktorer i arbetsmiljön påverkar hälsan under hela livsloppet. ST-läkaren ska aktivt kunna genomföra arbetsmedicinska utredningar på såväl individ- som gruppnivå.

Målgrupp
Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3, c4, c6, c11
Till viss del: c5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc3, STc4, STc6, STc11
Till viss del: STc5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Bedöma samband mellan exponering för kemiska, fysiska, psykosociala riskfaktorer i arbetsmiljön och ohälsa (muskuloskeletala sjukdomar, psykisk ohälsa, bullerskador, vibrationsskador, hudsjukdomar, luftvägssjukdomar och malignitet).
  • Utreda ovan beskrivna samband på individ- och på gruppnivå.
  • Redogöra för hur man identifierar, kontrollerar och värderar riskfaktorer i arbetet, generellt samt med särskild hänsyn till känsliga grupper.
  • Redogöra för återgärder för att förbättra ogynnsamma arbetsförhållanden på individ- och gruppnivå.
  • Beskriva myndigheters och andra aktörers roll, lagstiftning inom området samt möjligheter till förebyggande arbete.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: