Antibiotika och antivirala medel

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska tillägna sig grundläggande kunskap om antibiotika och antivirala medel och deras kliniska användningsområden.

Målgrupp
Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7 
Till viss del: STc2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Översiktligt beskriva utvecklingen av antibiotika och antivirala medel.
 • Redogöra för olika medels verkningsmekanismer.
 • Bedöma indikationer och kontraindikationer och värdera olika behandlingsalternativ, till exempel avseende barn och gravida.
 • Tillämpa farmakodynamiska och farmakokinetiska principer för exempelvis dosering och koncentrationsbestämning.
 • Redogöra för vanliga och potentiellt farliga interaktioner.
 • Värdera biverkningar baserat på kunskap om medlets biverkningsprofil.
 • Redogöra för antibiotikas påverkan på normalfloran och dess konsekvenser.
 • Redogöra för olika resistensmekanismer.
 • Beskriva resistensläget i Sverige och världen och beskriva var aktuell information kan hämtas.
 • Tillämpa strategier för profylax vid operativa åtgärder samt efter exposition.
 • Översiktligt beskriva nya strategier för att behandla eller förebygga infektioner.
 • Redogöra för läkemedels kretslopp och inverkan på miljön.
 • Redogöra för hälsoekonomiska aspekter relevanta för behandling med antibiotika och antivirala medel.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: