Allmänmedicinskt arbetssätt

Detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha överblick och möjligheter att reflektera över allmänmedicinskt arbets- och förhållningssätt.

Kurser i ämnet bör innehålla seminarier och grupparbeten, utgående från kliniska fall och problemsituationer. Diskussionerna ska ledas av specialist i allmänmedicin.

Kurser i ämnet bör innehålla seminarier och grupparbeten, utgående från kliniska fall och problemsituationer.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c1, c2, c4, c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Exemplifiera hur man kan integrera kunskap från skilda medicinska områden med hänsyn tagen till sjukvårdens möjligheter och patientens miljö.
  • Tillämpa redskap för att urskilja och analysera det aktuella problemet i det enskilda patientmötet.
  • Redogöra för strategier för att hantera komplexa bedömningssituationer i ett oselekterat patientflöde där fullständigt beslutsunderlag ofta saknas.
  • Tillämpa ett patientcentrerat arbets- och förhållningssätt, med kontinuitet, exspektans och med tiden som redskap.
  • Analysera sin egen roll som del i ett team med delade och skilda ansvarsområden.
  • Redogöra för de centrala epidemiologiska begreppens roll i kliniskt beslutsfattande.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: