Allmänmedicinskt arbetssätt

Detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha överblick och möjligheter att reflektera över allmänmedicinskt arbets- och förhållningssätt.

Kurser i ämnet bör innehålla seminarier och grupparbeten, utgående från kliniska fall och problemsituationer. Diskussionerna ska ledas av specialist i allmänmedicin.

Kurser i ämnet bör innehålla seminarier och grupparbeten, utgående från kliniska fall och problemsituationer.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3
Till viss del: 1, 2, 4, 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c1, c2, c4, c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Exemplifiera hur man kan integrera kunskap från skilda medicinska områden med hänsyn tagen till sjukvårdens möjligheter och patientens miljö.
  • Tillämpa redskap för att urskilja och analysera det aktuella problemet i det enskilda patientmötet.
  • Redogöra för strategier för att hantera komplexa bedömningssituationer i ett oselekterat patientflöde där fullständigt beslutsunderlag ofta saknas.
  • Tillämpa ett patientcentrerat arbets- och förhållningssätt, med kontinuitet, exspektans och med tiden som redskap.
  • Analysera sin egen roll som del i ett team med delade och skilda ansvarsområden.
  • Redogöra för de centrala epidemiologiska begreppens roll i kliniskt beslutsfattande.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: