Äldrepsykiatri för psykiatri

Kurser i ämnet syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och behandla den eftersatta och växande gruppen äldre med psykiska sjukdomar och personer med demenssjukdomar.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7, 13, 15
Till viss del: 4, 5, 10, 11, 21

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, b3, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Förklara relevanta epidemiologiska och demografiska data om psykisk sjukdom hos äldre för patienter, närstående, beslutsfattare och övriga medicinska professioner.
 • Använda kunskaper om den åldrande hjärnan för att förklara bakgrunden till uppkomst av psykisk sjukdom hos äldre.
 • Genomföra en diagnostisk utredning omfattande: 
  - Ta upp sjukdomshistoria. 
  - Välja och tolka olika hjärnavbildningsmetoder och laboratorieundersökningar. 
  - Välja adekvat skattningsskala och applicera den. 
  - Göra självmordsbedömning.
 • Identifiera och särskilja vanliga äldrepsykiatriska sjukdomar och tillstånd som affektiv sjukdom, demens och dess komplikationer (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD), konfusion, ångestsjukdom, psykossjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personlighetssyndrom och substansbruksyndrom.
 • Identifiera samsjuklighet inom det äldrepsykiatriska sjukdomsspektrat och skilja mellan psykisk sjukdom och symtom vid somatisk sjukdom hos äldre.
 • Välja och motivera valet av biologiska och psykologiska behandlingsmetoder för äldre med psykisk sjukdom.
 • Tillämpa farmakodynamiska och farmakokinetiska principer vid förskrivning och ordination.
 • Utvärdera effekt av insatt behandling och biverkningar.
 • Redogöra för vilka olika vård- och omsorgsgivare (inom landsting och kommuner, i offentlig respektive privat regi) samt intresseföreningar det finns för äldre med psykisk ohälsa i det upptagningsområde ST-läkaren verkar i.
 • Möta äldre från andra kulturer och tolka symtom och tecken på eventuell sjukdom utifrån deras kulturella identitet.
 • Självständigt genomföra en samordnad vårdplanering med patienten, anhöriga, närstående och biståndsbedömare.
 • Genomföra en etisk reflexion kring problem hos psykiskt sjuka äldre.
 • Exemplifiera hur kontakt och omvårdnad påverkar uttryck av psykiska sjukdomssymtom hos äldre.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: