Äldrepsykiatri för psykiatri

Kurser i ämnet syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och behandla den eftersatta och växande gruppen äldre med psykiska sjukdomar och personer med demenssjukdomar.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, b3, c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa4, STb1, STc7, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Förklara relevanta epidemiologiska och demografiska data om psykisk sjukdom hos äldre för patienter, närstående, beslutsfattare och övriga medicinska professioner.
 • Använda kunskaper om den åldrande hjärnan för att förklara bakgrunden till uppkomst av psykisk sjukdom hos äldre.
 • Genomföra en diagnostisk utredning omfattande: 
  - Ta upp sjukdomshistoria. 
  - Välja och tolka olika hjärnavbildningsmetoder och laboratorieundersökningar. 
  - Välja adekvat skattningsskala och applicera den. 
  - Göra självmordsbedömning.
 • Identifiera och särskilja vanliga äldrepsykiatriska sjukdomar och tillstånd som affektiv sjukdom, demens och dess komplikationer (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD), konfusion, ångestsjukdom, psykossjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personlighetssyndrom och substansbruksyndrom.
 • Identifiera samsjuklighet inom det äldrepsykiatriska sjukdomsspektrat och skilja mellan psykisk sjukdom och symtom vid somatisk sjukdom hos äldre.
 • Välja och motivera valet av biologiska och psykologiska behandlingsmetoder för äldre med psykisk sjukdom.
 • Tillämpa farmakodynamiska och farmakokinetiska principer vid förskrivning och ordination.
 • Utvärdera effekt av insatt behandling och biverkningar.
 • Redogöra för vilka olika vård- och omsorgsgivare (inom landsting och kommuner, i offentlig respektive privat regi) samt intresseföreningar det finns för äldre med psykisk ohälsa i det upptagningsområde ST-läkaren verkar i.
 • Möta äldre från andra kulturer och tolka symtom och tecken på eventuell sjukdom utifrån deras kulturella identitet.
 • Självständigt genomföra en samordnad vårdplanering med patienten, anhöriga, närstående och biståndsbedömare.
 • Genomföra en etisk reflexion kring problem hos psykiskt sjuka äldre.
 • Exemplifiera hur kontakt och omvårdnad påverkar uttryck av psykiska sjukdomssymtom hos äldre.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: