Äldrepsykiatri för geriatrik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren på basal nivå ska kunna behandla vanliga psykiatriska tillstånd och sjukdomar hos äldre.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 4, 5, 8, 10, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a6, b1, b3, c7, c9, c10, c12, c13
Till viss del: a2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för bakgrundsfaktorer, symtombild, diagnostik och behandling vid depression.
 • Beskriva utredning och behandling av psykotiska symtom.
 • Beskriva förekomst av psykossjukdom.
 • Identifiera och bedöma risk för suicid.
 • Redogöra för utredning och behandling av konfusion.
 • Redogöra för behandling av ångesttillstånd samt sömnstörningar.
 • Beskriva missbruksproblem och behov av vidare åtgärder.
 • Redogöra för behandling med psykofarmaka och för risker och biverkningar med medicineringen.
 • Beskriva andra behandlingsmetoder, till exempel beteendeterapi.
 • Redogöra för behandling av beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD.
 • Redogöra för kriterier och regler för vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.
 • Beskriva begreppen god man och förvaltare.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: