Äldrepsykiatri för geriatrik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren på basal nivå ska kunna behandla vanliga psykiatriska tillstånd och sjukdomar hos äldre.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a6, b1, b3, c7, c9, c10, c12, c13
Till viss del: a2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa1, STb1, STc3, STc13
Till viss del: STa4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för bakgrundsfaktorer, symtombild, diagnostik och behandling vid depression.
 • Beskriva utredning och behandling av psykotiska symtom.
 • Beskriva förekomst av psykossjukdom.
 • Identifiera och bedöma risk för suicid.
 • Redogöra för utredning och behandling av konfusion.
 • Redogöra för behandling av ångesttillstånd samt sömnstörningar.
 • Beskriva missbruksproblem och behov av vidare åtgärder.
 • Redogöra för behandling med psykofarmaka och för risker och biverkningar med medicineringen.
 • Beskriva andra behandlingsmetoder, till exempel beteendeterapi.
 • Redogöra för behandling av beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD.
 • Redogöra för kriterier och regler för vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.
 • Beskriva begreppen god man och förvaltare.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: