Äldrejuridik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap om äldres rätt i samhället samt förstå problem relaterade till nedsatt funktion och autonomi.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a6, c13
Till viss del: a2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva äldres och deras närståendes rättigheter till stöd, vård och omsorg i gällande lagstiftning.
  • Beskriva äldrevårdens organisation i Sverige.
  • Beskriva juridiska problem vid nedsatt autonomi hos den äldre patienten, till exempel brott och straff, testamente, äktenskap, god man och förvaltare.
  • Utfärda intyg för god man och förvaltare.
  • Redogöra för gällande lagstiftning och rutiner kring när tvång i vården kan bli aktuell, till exempel gällande inlåsning, bälte, grindar, medicinering samt vård enligt LPT.
  • Redogöra för lagar kring indragning av körkort och rätten till att inneha skjutvapen.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: