Äldrejuridik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap om äldres rätt i samhället samt förstå problem relaterade till nedsatt funktion och autonomi.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a6, c13
Till viss del: a2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa1, STc13
Till viss del: STa4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva äldres och deras närståendes rättigheter till stöd, vård och omsorg i gällande lagstiftning.
  • Beskriva äldrevårdens organisation i Sverige.
  • Beskriva juridiska problem vid nedsatt autonomi hos den äldre patienten, till exempel brott och straff, testamente, äktenskap, god man och förvaltare.
  • Utfärda intyg för god man och förvaltare.
  • Redogöra för gällande lagstiftning och rutiner kring när tvång i vården kan bli aktuell, till exempel gällande inlåsning, bälte, grindar, medicinering samt vård enligt LPT.
  • Redogöra för lagar kring indragning av körkort och rätten till att inneha skjutvapen.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: