Akutpediatrik

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk baskunskap inom akut pediatrik och bör i första hand vara inriktad på att täcka de essentiella områdena inför jourtjänstgöring inom pediatrik. Vissa moment bör tränas praktiskt till exempel vid ett kliniskt träningscentrum. Kurser i detta ämne bör ges som sammanhållen kurs, eventuellt med webbaserat inslag.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2
Till viss del: c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc2
Till viss del: STc3, STc5, STc6, STc7, STc8, STc9, STc10, STc11, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera och behandla akut obstruktiv lungsjukdom, pneumoni, otit och otosalpingit, UVI, gastroenterit inklusive dehydrering, rubbningar i vätske- och elektrolytbalansen, feberkramper, epileptiska anfall, syncope, apné och livlöshetsattack, intoxikationer, akut buk, kroniska och återkommande buksmärtor, bristande viktuppgång och uppfödningssvårigheter, hypoglykemi (inklusive neonatal), neonatal ikterus, huvudvärk, commotio, blod i avföringen, hudutslag, akut allergisk reaktion och anafylaxi), sinuit och ethmoidit, sepsis (septikemi), diabetesdebut, akuta diabeteskomplikationer, anemi, lymfkörtelförstoring.
  • Diagnostisera och initialt behandla medvetslöshet, hjärtsvikt och arytmi, akut njursvikt, akut leversvikt, akut andningssvikt, hepatit, svår hypertoni, epiglottit, tracheit, främmande kropp i luftvägar, status astmaticus, status epilepticus, meningit och encefalit, osteomyelit, artrit och spondylit, akuta endokrina tillstånd, akut och kronisk smärta, ormbett och drunkningstillbud.
  • I samråd med bakjour initialt omhänderta plötsliga dödsfall hos barn, inklusive plötslig spädbarnsdöd (sudden infant death syndrome, SIDS) och barn som far illa.
  • Utföra urinprovtagning inklusive blåspunktion, lumbalpunktion, inhalationsbehandling samt utföra och leda A-HLR på barn i olika åldrar inklusive neonatal HLR.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: