Akutgeriatrik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha goda medicinska kunskaper inom akutgeriatrikens breda spektrum av tillstånd och sjukdomar.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b2, b3, c1, c2, c3, c4, c7, c9, c10
Till viss del: a2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STb2, STc1, STc2, STc3, STc4, STc7, STc9, STc10
Till viss del: STa4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för speciella förhållanden vid anamnes och bedömning av den äldre patientens symtom samt göra en geriatrisk helhetsbedömning enligt CGA (comprehensive geriatric assessment).
 • Redogöra för den äldre patientens symtombild, ofta med avsaknad av tydliga symtom även vid livshotande tillstånd, med ofta flera samtidigt sviktande organ.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med till exempel nedsatt allmäntillstånd, feber, förvirring, medvetandesänkning, yrsel, syncope, dyspné, dehydrering och akuta smärttillstånd.
 • Redogöra för allvarliga läkemedelsbiverkningar.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med elektrolytrubbningar såsom hyperkalemi, hypokalemi, hypernatremi, hyponatremi, hypercalcemi, hypocalcemi, hyperglykemi och hypoglykemi.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med akut försämring av förmaksflimmer, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, och kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
 • Redogöra för utredning och behandling av misstänkt djup ventrombos och lungemboli.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med akut njursvikt.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med urinretention och obstipation.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med sepsis, pneumoni, hög och låg urinvägsinfektion, svampinfektioner i hud och munhåla, sårinfektion, herpes zoster samt antibiotikaassocierad diarré.
 • Beskriva utredning och behandling av endokardit, infektioner i munhåla och bukinfektioner.
 • Redogöra för akut utredning och behandling av äldre patienter med stroke, inklusive indikationer för trombolys.
 • Redogöra för initial behandling av äldre patienter med status epilepticus.
 • Beskriva initial utredning av äldre patienter med skalltrauma.
 • Redogöra för basal initial utredning av äldre patienter med akuta buksymtom.
 • Redogöra för basal diagnostik av misstänkt höftfraktur, kotkompression och annan stabil fraktur.
 • Redogöra för riktlinjer för vård av patienter med misstänkt eller konstaterad infektion med multiresistenta bakterier, till exempel MRSA och ESBL.
 • Redogöra för riktlinjer för behandlingsbegränsning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: