Akutgeriatrik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha goda medicinska kunskaper inom akutgeriatrikens breda spektrum av tillstånd och sjukdomar.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b2, b3, c1, c2, c3, c4, c7, c9, c10
Till viss del: a2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för speciella förhållanden vid anamnes och bedömning av den äldre patientens symtom samt göra en geriatrisk helhetsbedömning enligt CGA (comprehensive geriatric assessment).
 • Redogöra för den äldre patientens symtombild, ofta med avsaknad av tydliga symtom även vid livshotande tillstånd, med ofta flera samtidigt sviktande organ.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med till exempel nedsatt allmäntillstånd, feber, förvirring, medvetandesänkning, yrsel, syncope, dyspné, dehydrering och akuta smärttillstånd.
 • Redogöra för allvarliga läkemedelsbiverkningar.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med elektrolytrubbningar såsom hyperkalemi, hypokalemi, hypernatremi, hyponatremi, hypercalcemi, hypocalcemi, hyperglykemi och hypoglykemi.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med akut försämring av förmaksflimmer, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, och kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
 • Redogöra för utredning och behandling av misstänkt djup ventrombos och lungemboli.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med akut njursvikt.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med urinretention och obstipation.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med sepsis, pneumoni, hög och låg urinvägsinfektion, svampinfektioner i hud och munhåla, sårinfektion, herpes zoster samt antibiotikaassocierad diarré.
 • Beskriva utredning och behandling av endokardit, infektioner i munhåla och bukinfektioner.
 • Redogöra för akut utredning och behandling av äldre patienter med stroke, inklusive indikationer för trombolys.
 • Redogöra för initial behandling av äldre patienter med status epilepticus.
 • Beskriva initial utredning av äldre patienter med skalltrauma.
 • Redogöra för basal initial utredning av äldre patienter med akuta buksymtom.
 • Redogöra för basal diagnostik av misstänkt höftfraktur, kotkompression och annan stabil fraktur.
 • Redogöra för riktlinjer för vård av patienter med misstänkt eller konstaterad infektion med multiresistenta bakterier, till exempel MRSA och ESBL.
 • Redogöra för riktlinjer för behandlingsbegränsning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: