Akuta förvärvade skador och sjukdomar i CNS hos barn och ungdomar, inklusive rehabilitering

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och behandla akuta skador eller sjukdomar i centrala nervsystemet, (CNS). ST-läkaren ska även ha kunskap om rehabilitering av barn och ungdomar med förvärvad skada på CNS och bedöma när kontakt med specialiserad enhet behövs samt utveckla kompetens för att delta i ett multidisciplinärt och tvärprofessionellt samarbete.

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för diagnostik, akut behandling och etiologisk utredning av stroke hos barn och ungdomar.
  • Redogöra för diagnostik och behandling av inflammatoriska tillstånd inom CNS.
  • Identifiera symtom vid tumörer inom CNS samt översiktligt redogöra för indelning, behandling och prognos.
  • Översiktligt beskriva orsaker till traumatiska hjärnskador och diskutera den prognostiska betydelsen av stadieindelning av medvetandegrad.
  • Beskriva principer för neurointensivvård.
  • Redogöra för vanliga symtom efter förvärvad skada på CNS hos barn och ungdomar.
  • Redogöra för principer för rehabilitering ur ett multidisciplinärt och tvärprofessionellt perspektiv.
  • Beskriva vilka resurser som behöver finnas i ett specialiserat team för rehabilitering av förvärvade skador på CNS hos barn och ungdomar.
  • Beskriva samarbete med andra aktörer vid rehabilitering av barn och ungdomar med förvärvad skada i CNS såsom skola och försäkringssystem samt överföring till vuxensjukvård.
  • Redogöra för principer för uppföljning efter lättare traumatiska skallskador.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: