Akuta förvärvade skador och sjukdomar i CNS hos barn och ungdomar, inklusive rehabilitering

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och behandla akuta skador eller sjukdomar i centrala nervsystemet, (CNS). ST-läkaren ska även ha kunskap om rehabilitering av barn och ungdomar med förvärvad skada på CNS och bedöma när kontakt med specialiserad enhet behövs samt utveckla kompetens för att delta i ett multidisciplinärt och tvärprofessionellt samarbete.

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för diagnostik, akut behandling och etiologisk utredning av stroke hos barn och ungdomar.
  • Redogöra för diagnostik och behandling av inflammatoriska tillstånd inom CNS.
  • Identifiera symtom vid tumörer inom CNS samt översiktligt redogöra för indelning, behandling och prognos.
  • Översiktligt beskriva orsaker till traumatiska hjärnskador och diskutera den prognostiska betydelsen av stadieindelning av medvetandegrad.
  • Beskriva principer för neurointensivvård.
  • Redogöra för vanliga symtom efter förvärvad skada på CNS hos barn och ungdomar.
  • Redogöra för principer för rehabilitering ur ett multidisciplinärt och tvärprofessionellt perspektiv.
  • Beskriva vilka resurser som behöver finnas i ett specialiserat team för rehabilitering av förvärvade skador på CNS hos barn och ungdomar.
  • Beskriva samarbete med andra aktörer vid rehabilitering av barn och ungdomar med förvärvad skada i CNS såsom skola och försäkringssystem samt överföring till vuxensjukvård.
  • Redogöra för principer för uppföljning efter lättare traumatiska skallskador.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: