Akut psykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få en solid grund av fakta kring behandling av akuta tillstånd, lagstiftning och riskbedömning. Kurser i ämnet ska ge insikter om förhållningssätt, jourläkarens dilemman och gränsdragningar mellan akut och icke akut, mellan psykiatri och insatser från annat håll samt att möta behovet av akuta insatser även för patientens omgivning, såsom barn och andra närstående.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, c2, c3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa4, STb1, STc2, STc3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Avgöra vad som är akut behandlingskrävande och vad som kan vänta till planerad specialistvård samt hantera de lokala riktlinjerna vid katastrofer och PKL-arbete.
  • Identifiera akuta behov och förmedla eller hänvisa till akuta insatser inom socialtjänst, primärvård, somatisk specialitet, polis etc.
  • Genomföra, värdera och redovisa strukturerad akut riskbedömning för suicid och våld.
  • Tillämpa psykiatrins (LPT, LRV) och socialtjänstens tvångsvårdslagar (LVM, LVU).
  • Tillämpa anmälningsskyldigheten enligt SOL (barn eller unga med misstänkt skyddsbehov), Vapenlagen, Körkortslagen eller Brottsbalken vid anstiftan till allvarligt brott.
  • Identifiera och differentialdiagnostisera urakuta psykiatriska tillstånd (såsom malignt neuroleptikasyndrom, serotonergt syndrom, potentiellt livshotande tillstånd som följd av missbruk och abstinens). Behandla dessa tillstånd liksom andra akutpsykiatriska tillstånd (såsom akut mani, agitation, stupor, katatoni, dystoni) med perorala och parenterala läkemedel, ECT mm. Hantera prioriteringar av olika akuta ärenden.
  • Tillämpa verktyg och algoritmer (TDM, handläggning av metabola interaktioner, byte av preparat) som finns för att följa upp och justera läkemedelsbehandlingen och känna till när sådan utredning är indicerad.
  • Inhämta och värdera information från patientens närstående (inklusive barn), genomföra ett första stödjande samtal samt vid behov hänvisa och förmedla till kontakter för fortsatta insatser.
  • Med respekt och öppenhet uppmuntra och hantera information från patienten och närstående samtidigt som fokus under samtalet läggs på vad som är adekvat att handlägga vid det akuta besöket.
  • Problematisera jourarbetets arbetsmiljö och svårigheter samt behovet av strategier för hanteringen av dessa.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Publicerad: