Akut och kronisk njursvikt för njurmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska erhålla gedigna kunskaper om utredning, diagnostik, behandling och konsekvenser av akut och kronisk njursvikt.

Målgrupp
Njurmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7, c8, c9
Till viss del: c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera prerenal, renal respektive postrenal njursvikt och utifrån detta initiera adekvata åtgärder.
  • Ingående redogöra för mekanismer bakom rubbningar i vätske-, elektrolyt- och syra-basbalansen.
  • Självständigt behandla rubbningar i vätske-, elektrolyt- och syra-basbalansen vid njursvikt.
  • Bedöma indikationer för dialys och fastställa adekvat vårdnivå.
  • Bedöma indikationer och kontraindikationer för njurbiopsi.
  • Bedöma användning och dosering av läkemedel och röntgen-kontrastmedel vid nedsatt njurfunktion samt vidta förebyggande åtgärder och behandlingar.
  • Redogöra för för- och nackdelar med olika metoder för såväl mätning av glomerulär filtrationshastighet (GFR) som uppskattning av GFR med olika formler (eGFR).
  • Redogöra för klassificering av kronisk njurfunktionsnedsättning enligt Chronic Kidney Disease (CKD) stadie 1-5.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Publicerad: