Akut barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren självständigt ska kunna hantera akuta tillstånd och situationer.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt, mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1
Till viss del: 5, 8, 9, 13, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: a2, b1, b2, c5, c8, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera akuta psykiatriska symtom och tecken som kräver snabb handläggning och planera fortsatta åtgärder.
  • Tillämpa lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och annan relevant lagstiftning i det akuta skedet.
  • Bedöma behov av akut medicinering och välja adekvata farmaka och doseringar.
  • Bedöma och justera medicinering.
  • Genomföra och dokumentera suicidriskbedömning och planera fortsatta åtgärder.
  • Organisera omhändertagandet av akuta kristillstånd.
  • Identifiera och värdera akuta symtom på och effekter av substansbruk och bedöma vårdbehov.
  • Genomföra riskbedömning avseende farlighet för annan, hot och våld samt vidta adekvata åtgärder.
  • Redogöra för etiska principer som ska genomsyra det akuta barnpsykiatriska arbetet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: