Akut barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren självständigt ska kunna hantera akuta tillstånd och situationer.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt, mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: a2, b1, b2, c5, c8, c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1
Till viss del: STa1, STa4, STb1, STb2, STc5, STc8, STc9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera akuta psykiatriska symtom och tecken som kräver snabb handläggning och planera fortsatta åtgärder.
  • Tillämpa lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och annan relevant lagstiftning i det akuta skedet.
  • Bedöma behov av akut medicinering och välja adekvata farmaka och doseringar.
  • Bedöma och justera medicinering.
  • Genomföra och dokumentera suicidriskbedömning och planera fortsatta åtgärder.
  • Organisera omhändertagandet av akuta kristillstånd.
  • Identifiera och värdera akuta symtom på och effekter av substansbruk och bedöma vårdbehov.
  • Genomföra riskbedömning avseende farlighet för annan, hot och våld samt vidta adekvata åtgärder.
  • Redogöra för etiska principer som ska genomsyra det akuta barnpsykiatriska arbetet.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: