Neonatalvård

Det nationella kunskapsstödet om barn som behöver neonatalvård ger framför allt rekommendationer för att stärka föräldrars delaktighet och det psykosociala stödet. Vi ger också stöd för att hela vårdkedjan ska fungera smidigt och säkert – från mödravården till barnhälsovården. Kunskapsstödet vänder sig både till dig som beslutar om resurser och till dig som möter barnen och deras familjer.

Vården av sjuka nyfödda och för tidigt födda barn har utvecklats snabbt de senaste decennierna, både den medicinska vården och omvårdnaden. Samtidigt finns utrymme för förbättringar. Framför allt behöver omhändertagandet och det psykosociala stödet stärkas.

Du som är beslutsfattare, till exempel politiker eller tjänsteman, kan använda kunskapsstödets rekommendationer när du fördelar resurser, ändrar ett arbetssätt eller tar fram ett vårdprogram. 
Du som möter patienter får framför allt stöd för att samtala med föräldrar (eller motsvarande anknytningspersoner), och för att ta emot och föra över information till andra verksamheter i vårdkedjan.

Publicerad: