Intrauterin fosterdöd

Detta kunskapsstöd riktar sig främst till dig som arbetar inom mödrahälsovården och förlossningsvården. Vi beskriver kunskapsläget för flera av de riskfaktorer som kan orsaka dödföddhet och i de fall där det är möjligt presenterar vi rekommendationer utifrån bästa tillgängliga kunskap. Vi har också valt att beskriva de risker där vi inte kunnat dra någon slutsats för att ge en tydligare helhetsbild.

Det är utmanande att hitta evidens för vilka insatser som kan minska risken att barnet dör i livmodern under graviditeten. Detta beror till stor del på att dödföddhet är ett relativt ovanligt negativt graviditetsutfall som i Sverige drabbar 3–4 barn per 1000 födda.

Att informera, övervaka och agera för att minska risken för intrauterin fosterdöd

De flesta gravida är förhållandevis friska, men vissa kvinnor har risker med sig in i graviditeten, och andra drabbas av komplikationer under graviditetens gång. Några av riskerna är svårare att påverka medan andra är möjliga att hantera.
I några frågor ger vi rekommendationer, men ibland finns det inte tillräckligt säker kunskap, och då beskriver vi kunskapsläget och vad vården gör i dag. Det handlar om att samtala om risk- och friskfaktorer, om att stödja hälsosamma levnadsvanor och om att erbjuda de kontroller som behövs för att upptäcka eventuella avvikelser i fostrets utveckling.

När ett barn dör i livmodern

När ett barn dör i livmodern blir längtan och lycka istället till sorg. Omtanke i situationen underlättar för såväl föräldrarna som berörd personal. I de allra flesta fall behövs olika stödinsatser till föräldrarna för att hantera situationen. Händelsen kan också göra att personal behöver stöd, för att fortsatt kunna ge god vård till dessa föräldrar och andra framtida familjer, samt ha en god arbetsmiljö.

På övergripande nivå är det viktigt att systematiskt gå igenom dödsfall för att kunna identifiera möjliga lärdomar. Det ökar sannolikheten att man ser mönster och orsaker och på så sätt ökar kunskapen om intrauterin fosterdöd. Rekommendationerna utgör tillsammans en process i tre steg, från det enskilda dödsfallet till regional och nationell nivå. Varje steg lägger grunden för nästa. Det är önskvärt att rutiner och arbetssätt är lika över landet.

Att samtala om riskfaktorer

Det kan vara utmanande att samtala om riskfaktorer. I en separat bilaga till kunskapsstödet finns stöd till dig som är barnmorska inom mödrahälsovården och som samtalar med gravida om intrauterin fosterdöd. Stödet fokuserar på hur du kan samtala, förklara och svara på olika typer av frågor som du kan få.

Publicerad: