Ta del av uppgifter mellan vårdgivare och socialtjänst. För hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst gäller som regel sekretess. Informationsöverföring kan ske mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst efter sekretessprövning.

Sekretess mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst

Som huvudregel gäller stark sekretess mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Informationsöverföring kan därför bara ske mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst först efter att en sekretessprövning har gjorts. Uppgifter kan också lämnas ut efter ett samtycke från den enskilde.

Möjlighet och skyldighet att lämna ut uppgifter

I vissa situationer finns det möjlighet eller skyldighet att lämna ut uppgifter. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården får i vissa fall lämna uppgifter mellan varandras verksamheter om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Det kan gälla till exempel uppgifter om barn eller vid missbruk av alkohol eller narkotika. Detsamma gäller till exempel uppgift om en gravid person eller någon närstående till denne, om uppgiften behöver lämnas för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Verksamheter som är anslutna till ett system för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation har under vissa förutsättningar möjlighet att dela uppgifter mellan varandra genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande genom ett elektroniskt system.

Verksamheter som bedriver både hälso- och sjukvård och socialtjänst

Vissa verksamheter bedriver både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det gäller till exempel särskilda boendeformer för äldre.

Medarbetare som deltar i både vård och omsorg dokumenterar i patientjournal och socialtjänstens journal beroende på om det är hälso- och sjukvård eller socialtjänst som har utförts. Sådan personal får ta del av de nödvändiga uppgifter som behövs för att arbetet med den enskilde ska kunna utföras.

Senast uppdaterad:
Publicerad: