Senaste version av HSLF-FS 2019:12 Socialstyrelsens föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd till genetisk undersökning vid allmän hälsoundersökning;

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: HSLF-FS 2023:28 

Senaste lydelse: Gäller från och med 2023-08-30

1 § Kravet på Socialstyrelsens tillstånd enligt 3 kap. 1 § första stycket lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. till en genetisk undersökning som utgör eller ingår som ett led i en allmän hälsoundersökning gäller inte undersökningar som avser följande sjukdomar:

 1. fenylketonuri (PKU)
 2. galaktosemi (GALT-brist)
 3. kongenital hypotyreos (KH)
 4. kongenital binjurebarkshyperplasi (CAH)
 5. biotinidasbrist (BIOT-brist)
 6. arginasbrist (ARG-brist)
 7. argininosuccinatlyasbrist (ASL-brist)
 8. betaketotiolasbrist (BKT-brist)
 9. citrullinemi typ 1 (CIT 1)
 10. glutarsyrauri typ 1 (GA 1)
 11. homocystinuri (HCY)
 12. isovaleriansyrauri (IVA)
 13. karnitin-acylkarnitintranslokasbrist (CACT-brist)
 14. karnitin-palmitoyltransferas 1-brist (CPT 1-brist)
 15. karnitin-palmitoyltransferas 2-brist (CPT 2-brist)
 16. LCHAD-brist
 17. maple syrup urine disease (MSUD)
 18. MCAD-brist
 19. metylmalonsyrauri (MMA)
 20. multipel acyl-CoA dehydrogenasbrist (MAD-brist, GA 2)
 21. primär karnitinbrist (CUD)
 22. propionsyrauri (PA)
 23. tyrosinemi typ 1 (TYR 1)
 24. VLCAD-brist
 25. svår kombinerad immunbrist (SCID).
 26. spinal muskelatrofi (SMA) men endast med avseende på homozygot deletion i SMN1-genen och 1–3 kopior av SMN2-genen. (HSLF-FS 2023:28)
Publicerad: