Senaste version av HSLF-FS 2017:80 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om legitimation och annat behörighetsbevis vid utbildning från tredjeland

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: HSLF-FS 2023:20

Senaste lydelse: Gäller från och med 2023-07-01

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid Socialstyrelsens prövning av förutsättningarna för den som har genomgått sin utbildning i tredjeland att få

  1. legitimation i Sverige för ett sådant yrke som anges i tabellen i 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659), eller
  2. bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska.

Föreskrifterna gäller inte för den som har yrkeskvalifikationer vilka förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz i enlighet med 5 kap. patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). (HSLF-FS 2023:20)

Författningens innehåll

2 § I författningen finns bestämmelser och rekommendationer som kompletterar kraven i 6 kap. 1 § första stycket patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) om
–– kompletterande utbildning och praktisk tjänstgöring,
–– nödvändiga kunskaper i svenska författningar, och
–– nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språket.

Definitioner och uttryck

3 § De definitioner och uttryck som används i patientsäkerhetslagen (2010:659) och patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) har samma betydelse i denna författning.

I författningen används beteckningen tredjeland för ett land utanför EES. Beteckningen används dock inte för Schweiz.

Förutsättningar för att få legitimation eller annat behörighetsbevis (HSLF-FS 2023:20)

4 § Den som har genomgått sin utbildning i tredjeland ska efter ansökan få legitimation eller något annat behörighetsbevis för yrket i Sverige, om han eller hon uppfyller kraven i 5–9 §§ eller i 10 §. (HSLF-FS 2023:20)

Legitimation eller annat behörighetsbevis utan kompletterande högskoleutbildning (HSLF-FS 2023:20)

Jämförbar utbildning
5 § Sökanden ska ha genomgått en utbildning för yrket i tredjeland som till längd, nivå och innehåll väsentligen överensstämmer med den svenska utbildningen för motsvarande yrke.

Kunskapsprov
6 § Om Socialstyrelsen har beslutat att sökanden ska göra ett kunskapsprov, ska han eller hon ha genomfört provet och fått godkänt resultat.

Praktisk tjänstgöring
7 § Den som ansöker om legitimation ska ha fullgjort praktisk tjänstgöring i svensk hälso- och sjukvård under den tid, i den omfattning och på det sätt som Socialstyrelsen har beslutat om för honom eller henne.

Den som ansöker om bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska ha fullgjort praktisk tjänstgöring i det fall Socialstyrelsen har beslutat om det. Tjänstgöringen ska ha fullgjorts i

  1. svensk hälso- och sjukvård,
  2. verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), eller
  3. verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Den praktiska tjänstgöringen ska ha fullgjorts under den tid, i den omfattning och på det sätt som framgår av beslutet.

I det fall Socialstyrelsen har beslutat att sökanden ska göra ett sådant prov som anges i 6 §, ska han eller hon ha fått godkänt på provet innan ett beslut om praktisk tjänstgöring fattas och tjänstgöringen påbörjas. 

För kiropraktorer finns särskilda bestämmelser om praktisk tjänstgöring i 6 kap. 2 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) för den som har examen som Doctor of Chiropractic vid en utländsk högskola eller motsvarande utbildning. (HSLF-FSS 2023:20)

Kunskaper i svenska författningar
8 § Sökanden ska ha gått den kurs i svenska författningar som Socialstyrelsen har beslutat om för honom eller henne och blivit godkänd.

Språkkunskaper
9 § Sökanden ska ha visat att han eller hon har nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språket.

Allmänna råd
De nödvändiga språkkunskaperna kan visas genom godkänt resultat
− i Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 för legitimationsyrkena,
− i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 för bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska,
− från någon kurs som ger behörighet till högskolestudier i Sverige,
− på något prov som ger behörighet till högskolestudier i Sverige, Danmark eller Norge,
− på prov i svenska, danska eller norska på nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) för legitimationsyrkena, eller
− på prov i svenska, danska eller norska på nivå B2 enligt GERS för bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska.

För legitimationsyrkena kan nödvändiga språkkunskaper även visas genom ett intyg från en vårdgivare som styrker att yrkesutövaren har kunskaper i svenska, danska eller norska språket på nivå C1 enligt GERS.

För bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska kan nödvändiga språkkunskaper även visas genom ett intyg som styrker att yrkesutövaren har kunskaper i svenska, danska eller norska språket på nivå B2 enligt GERS från
− en vårdgivare,
− någon som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), eller
− någon som bedriver verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. (HSLF-FS 2023:20)

Legitimation efter kompletterande högskoleutbildning

10 § Sökanden ska ha genomgått en utbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning och blivit godkänd.

Psykologer ska därutöver ha fullgjort praktisk tjänstgöring enligt 3 kap. 9 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). (HSLF-FS 2021:10)

Ladda ner eller beställ

Senast uppdaterad:
Publicerad: