Senaste version av HSLF-FS 2017:79 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2019:11

Senaste lydelse: 2019-07-01

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska gälla vid bedömning och prövning av behörighet enligt 3 kap. 3 a § andra stycket och 3 c § första stycket socialtjänstlagen (2001:453).
Bestämmelserna i 1, 3 och 4 kap. ska tillämpas av Socialstyrelsen.
Bestämmelserna i 1–3 kap. ska tillämpas av socialnämnden.

2 kap. Ledningssystem

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det finns sådana processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i 3 kap.

3 kap. Behörighet för den som har svensk utbildning

1 § Bestämmelser om att socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller någon annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan för utförande av vissa uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga finns i 3 kap. 3 a § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453).

2 § För att någon annan examen än svensk socionomexamen ska anses vara relevant ska den examen handläggaren har innefatta eller kompletterats så att handläggaren sammantaget har gått högskolekurser på områdena
1. socialt arbete,
2. socialrätt,
3. förvaltningsrätt, och
4. psykologi.

Svårighetsgraden på de högskolekurser i socialt arbete som handläggaren har gått ska ha höjts stegvis så att kunskaperna i ämnet successivt fördjupats.

3 § Innehållet i och omfattningen av handläggarens utbildning ska sammantaget förmedla tillräckliga kunskaper så att hon eller han ska kunna utföra de uppgifter som anges i 3 kap. 3 a § socialtjänstlagen (2001:453) med god kvalitet och på ett rättssäkert sätt.

Allmänna råd

Utbildningen bör ha ett sådant innehåll och en sådan omfattning att den förmedlar tillräckliga kunskaper för att ge handläggaren förmåga att –– söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning,
– självständigt identifiera, formulera och lösa problem,
– muntligt och skriftligt redogöra för samt diskutera information och problem,
– göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, och
– förstå barns behov.

Kurserna i socialt arbete bör förmedla kunskaper om vetenskaplig grund och tillämpliga metoder på området.

4 kap. Behörighet för den som har utbildning enligt 3 kap. 3 c § SoL

1 § Den som har genomgått en sådan utbildning som avses i 3 kap.
3 c § socialtjänstlagen (2001:453) och vill ha ett bevis om behörighet enligt 7 a kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937) ska ansöka om det hos Socialstyrelsen.

Om det är styrkt att sökanden uppfyller förutsättningarna i 2–4 §§, ska han eller hon få ett skriftligt bevis om behörighet från Socialstyrelsen.

2 § Av 7 a kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937) framgår det att den sökande som har genomgått en sådan utbildning som avses i 3 kap. 3 c § socialtjänstlagen (2001:453) ska få ett bevis om behörighet om

1. utbildningens längd, nivå och innehåll motsvarar svensk socionomexamen eller någon annan relevant examen enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 8 kap. 3 § socialtjänstförordningen, och
2. han eller hon har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språket samt om svenska författningar.

3 § Sökanden ska ha visat att han eller hon har nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språket.

Allmänna råd

Nödvändiga kunskaper i svenska språket kan visas genom intyg om godkänt resultat i Svenska 3, i Svenska som andraspråk 3 eller från någon annan kurs som ger behörighet till högskolestudier. Även intyg om godkänt resultat på något prov som ger behörighet till högskolestudier kan godtas.

Nödvändiga kunskaper i danska eller norska språket kan visas genom intyg om godkänt resultat på sådana prov som ger behörighet till högskolestudier i Danmark eller Norge.

Nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språket kan vidare visas genom godkänt resultat på prov i något av dessa språk på nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

4 § Som nödvändiga kunskaper om svenska författningar ska anses kunskaper i socialrätt och förvaltningsrätt.

Kurserna i socialrätt och förvaltningsrätt ska ha en sådan omfattning att de förmedlar tillräckliga kunskaper så att handläggaren ska kunna utföra de uppgifter som anges i 3 kap. 3 a § socialtjänstlagen (2001:453) med god kvalitet och på ett rättssäkert sätt.

Övergångsbestämmelse
3. En handläggare som före den 1 juli 2014 anställts för att utföra de uppgifter som anges i 3 kap. 3 a § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) är till och med den 30 juni 2022 behörig att utföra sådana uppgifter. (HSLF-FS 2019:11)

Ladda ner eller beställ

Senast uppdaterad:
Publicerad: