Senaste version av HSLF-FS 2015:30 Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2018:12

Senaste lydelse: Gäller från och med: 2018-06-01

Ledningssystem

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det finns sådana processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i dessa föreskrifter.

Uppgiftsskyldighet

2 § Varje socialnämnd ska lämna uppgifter om personer och hushåll som under ett kalenderår har beviljats ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453).

3 § Uppgifter om ekonomiskt bistånd, försörjningshinder och kommunala arbetsmarknadsinsatser ska lämnas i enlighet med vad som framgår av bilaga 1.
Uppgifterna ska avse den kalendermånad som biståndet gäller för och ska lämnas senast den 15:e nästkommande månad.

4 § Uppgifter om orsaker till att personer och hushåll inte längre får ekonomiskt bistånd ska lämnas i enlighet med vad som framgår av bilaga 2.
När uppgifter enligt första stycket har registrerats ska de lämnas per kalendermånad senast den 15:e nästkommande månad. Uppgifterna måste dock lämnas senast fyra månader efter den kalendermånad som den sista utbetalningen av ekonomiskt bistånd gäller för. 

5 § Uppgifterna i bilagorna 1 och 2 ska förutom månadsvis även lämnas årsvis i enlighet med vad som framgår av bilaga 3. Uppgifterna ska avse ett kalenderår och ska lämnas senast den 15 april påföljande år.

6 § Uppgifterna i respektive bilaga ska lämnas sammanhållet för ett hushålls samtliga medlemmar.

7 § Uppgifterna i 3–5 §§ ska lämnas till Socialstyrelsen genom myndighetens elektroniska tjänster för filöverföring. (HSLF-FS 2018:12)

Undantagsbestämmelse

8 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i
dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Ladda ner eller beställ

Senast uppdaterad:
Publicerad: