Senaste version av SOSFS 2014:2 Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning;

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: HSLF-FS 2021:108

Senaste lydelse: Gäller från och med 2022-02-01

Tillämpningsområde

Dessa allmänna råd gäller för den personal som i sin yrkesutövning ger personer med funktionsnedsättning stöd, service eller omsorg efter beslut

enligt 4 kap. 1 och 2 §§ SoL om
– hemtjänst,
– boendestöd,
– bostad med särskild service, eller
– sysselsättning eller dagverksamhet

enligt 9 § LSS om
– biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
– ledsagarservice,
– avlösarservice i hemmet,
– korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
– korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,
– bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
– bostad med särskild service för vuxna, eller
– daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig

enligt 51 kap. 2 och 3 §§ socialförsäkringsbalken om

– personlig assistans med assistansersättning.

Om en person med funktionsnedsättning själv har utsett sin personliga assistent, gäller endast de allmänna råden under rubriken ”Personlig assistent utsedd av den enskilde”.

De allmänna råden gäller inte för personal som

– i sin yrkesutövning i socialtjänstens omsorg om personer med funktionsnedsättning eller i verksamhet enligt LSS huvudsakligen utför andra arbetsuppgifter än de som omfattas av första stycket,
– arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre och omfattas av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre,
och
– enligt 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) har legitimation eller särskilt förordnande att utöva ett visst yrke i hälso- och sjukvården.

De allmänna råden gäller inte heller för praktikanter eller frivilligarbetare.

Utbildning

Den som ska arbeta med stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning kan uppnå de kunskaper och förmågor som rekommenderas i dessa allmänna råd genom godkänt resultat på någon av följande utbildningar:

– Kurser om 1 400 poäng i de programgemensamma ämnena i vård- och omsorgsprogrammet. Svenska eller svenska som andraspråk som ingår i de programgemensamma ämnena kan ersättas med svenska eller svenska som andraspråk i de gymnasiegemensamma ämnena.
– Kurser om 1 400 poäng i barn- och fritidsprogrammet, innefattande 700 poäng i de programgemensamma ämnena, 300 poäng inom inriktningen pedagogiskt och socialt arbete samt kurserna grundläggande vård och omsorg, kost och hälsa, specialpedagogik 1 och specialpedagogik 2. Svenska eller svenska som andraspråk som ingår i de programgemensamma ämnena kan ersättas med svenska eller svenska som andraspråk i de gymnasiegemensamma ämnena.
– Kurser om 1 500 poäng som ingår i Skolverkets nationella yrkespaket för arbete som undersköterska.

Kunskaperna och förmågorna kan även uppnås genom godkänt resultat på någon annan utbildning som motsvarar dem som anges ovan. (HSLF-FS 2021:108)

Kunskaper och förmågor motsvarande gymnasienivå

Den personal som omfattas av dessa allmänna råd bör som minst ha följande kunskaper och förmågor.

Grundläggande värden

– kunskap om de övergripande målen enligt SoL och LSS samt förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet
– kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
– kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter

Regelverk

– kunskap om regelverket på socialtjänstens område, inklusive LSS, som rör personer med funktionsnedsättning, t.ex. skyldigheten att medverka till god kvalitet enligt 14 kap. 2 § SoL och 24 a § LSS, rapporteringsskyldigheten enligt 14 kap. 3 § SoL och 24 b § LSS samt anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § SoL
– kunskap om annan relevant lagstiftning, t.ex. om hälso- och sjukvård, offentlighet och sekretess, vårdnadshavare, god man och förvaltare, socialförsäkring, diskriminering, livsmedel, smittskydd och arbetsmiljö
– förmåga att dokumentera sitt eget arbete enligt lagar och andra författningar

Förhållningssätt och bedömningsförmåga

– kunskap om människors levnadsvillkor samt olika förutsättningar och behov
– kunskap om livets olika faser såsom barndom, ungdom, vuxenliv och ålderdom
– kunskap om den enskildes rätt till självbestämmande, integritet och inflytande enligt 1 kap. 1 § och
3 kap. 5 § SoL samt 6 § LSS
– förmåga att utforma ett individuellt stöd tillsammans med den enskilde
– förmåga att bemöta den enskilde på ett respektfullt sätt
– förmåga att granska, analysera och bedöma sitt eget arbete och på så sätt kunna medverka till insatser av god kvalitet
– förmåga att bedöma när någon annan kompetens än den egna behövs
– kunskap om hur ett säkerhetsfrämjande arbetssätt kan förebygga olyckor och skador samt förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet

Kommunikation

– kunskap om kommunikation och dess betydelse
– kunskap om alternativa kommunikationssätt samt hjälpmedel för kommunikation
– förmåga att anpassa kommunikationen till olika situationer och till olika individers förutsättningar och behov
– förmåga att kommunicera med den enskildes legala ställföreträdare, vårdnadshavare och närstående
– förmåga att kommunicera med personer ur olika yrkesgrupper
– förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska

Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser

– kunskap om funktionsnedsättningar och kombinationer av sådana nedsättningar
– kunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka människors levnadsvillkor och delaktighet i samhället

Hälsa

– kunskap om betydelsen av fysisk aktivitet samt social och mental stimulans för människors hälsa och välbefinnande
– kunskap om vilken betydelse mat och näring har för människors hälsa och välbefinnande
– förmåga att stödja den enskilde i ett levnadssätt som förebygger ohälsa
– kunskap om hur hjälpmedel och en anpassad miljö kan bidra till ökad självständighet och ökat självbestämmande för den enskilde
– kunskap om ett habiliterande och ett rehabiliterande arbetssätt samt förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet
– kunskap om hälsoproblem som ofta förekommer i kombination med vissa funktionsnedsättningar
– kunskap om vanligt förekommande läkemedel och läkemedelsanvändning hos personer med funktionsnedsättning
– kunskap om att förhindra smitta och smittspridning

Personlig omsorg

– kunskap om hur man kan stödja och hjälpa den enskilde i samband med personlig hygien, inklusive munvård, samt förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet
– kunskap om hur man kan stödja och hjälpa den enskilde med av- och påklädning, förflyttning och att äta och dricka samt förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet

Social gemenskap och sysselsättning

– kunskap om hur lek, sysselsättning och arbete kan främja full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor
– förmåga att stödja och stimulera den enskilde att delta i samhällets gemenskap utifrån hans eller hennes individuella behov och önskemål
– förmåga att stödja den enskilde i samband med informella och formella kontakter

Aktiviteter i vardagen

– förmåga att stödja den enskilde att planera och genomföra aktiviteter i vardagen
– förmåga att stödja den enskilde att sköta sitt hem med respekt för hans eller hennes vilja och behov
– kunskap om matlagning och förmåga att tillsammans med den enskilde tillaga måltider

Fortbildning

Personalen bör vid behov få fortbildning och handledning i syfte att upprätthålla de kunskaper och förmågor som anges i dessa allmänna råd. Personalen bör även få möjlighet att följa kunskapsutvecklingen på området.

Personlig assistent utsedd av den enskilde

Om en person med funktionsnedsättning själv har utsett sin personliga assistent, bör assistenten som minst ha
– kunskap om de övergripande målen enligt LSS samt förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet,
– kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
– kunskap om regelverket enligt LSS, t.ex. skyldigheten att medverka till god kvalitet enligt 24 a § LSS, rapporteringsskyldigheten enligt 24 b § LSS samt anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § SoL,
– kunskap om den enskildes rätt till självbestämmande, integritet och inflytande enligt 6 § LSS, och
– förmåga att dokumentera sitt eget arbete enligt lagar och andra författningar.

Den personliga assistenten bör vid behov få fortbildning och handledning för att kunna utföra sitt arbete med utgångspunkt i den enskildes behov och önskemål.

Ladda ner eller beställ

Senast uppdaterad:
Publicerad: