Senaste version av SOSFS 2009:15 Socialstyrelsens föreskrifter om abort

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad t.o.m. HSLF-FS 2011:21

Senaste lydelse: Gäller från och med 2009-11-01

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i sådan verksamhet som omfattas av abortlagen (1974:595).

2 § Följande begrepp och termer används i dessa föreskrifter:

kirurgisk abort graviditet som avbryts genom instrumentell utrymning av livmodern
medicinsk abort graviditet som avbryts genom läkemedelsbehandling

2 kap. Ledningssystem

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att varje vårdgivare ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i det följande. (SOSFS 2011:21)

3 kap. Information och stödsamtal

Medicinsk information m.m.

1 § Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner för

 1. vilken medicinsk och annan information som ska lämnas,
 2. när informationen ska lämnas, och
 3. på vilket sätt informationen ska lämnas

till en kvinna som begär abort, så att hon får den information hon behöver.

Preventivmedelsrådgivning och stödsamtal

2 § Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner som säkerställer att kvinnan erbjuds

 1. preventivmedelsrådgivning före eller efter en abort,
 2. stödsamtal före och efter en abort, och
 3. stödsamtal före och efter avbrytande av havandeskap enligt 6 § abortlagen (1974:595).

Kvinnor under 18 år

3 § Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner för hur en bedömning ska göras för att avgöra huruvida information ska lämnas till vårdnadshavarna när kvinnan som begär abort är under 18 år.

4 § Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner för hur en bedömning ska göras för att avgöra huruvida en anmälan ska göras till socialnämnden eller motsvarande när kvinnan som begär abort är under 18 år.

4 kap. Genomförande av abort samt efterkontroll

Gemensamma bestämmelser för kirurgisk och medicinsk abort

1 § Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner som säkerställer att en abort utförs snarast möjligt

 1. efter det att en kvinna har bestämt sig för att genomgå aborten, och
 2. efter det att tillstånd till abort enligt 3 § abortlagen (1974:595) har lämnats.

2 § Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner som säkerställer 
att kvinnans behov av hjälp och stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen med anledning av en abort blir tillgodosett, oavsett tid på dygnet.

Kompletterande bestämmelser för medicinsk abort

3 § Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner som säkerställer

 1. att kvinnan vid en medicinsk abort genomgår den inledande läkemedelsbehandlingen på en sjukvårdsinrättning i enlighet med 5 § andra stycket abortlagen (1974:595), och
 2. att en bedömning görs av huruvida det är lämpligt att kvinnan, om hon så önskar, fullföljer den medicinska aborten i hemmet.

Efterkontroll

4 § Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner som säkerställer

 1. att kvinnan vid en kirurgisk abort erbjuds en efterkontroll, och
 2. att kvinnan vid en medicinsk abort följs upp med en efterkontroll

för att fastställa att graviditeten är avslutad.

5 kap. Ansökan om tillstånd till sen abort eller avbrytande av havandeskap

1 § En ansökan till Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor (Rättsliga rådet) om tillstånd till

 1. abort efter utgången av artonde havandeskapsveckan (arton fullbordade veckor + noll dagar), eller
 2. avbrytande av havandeskap efter utgången av artonde havandeskapsveckan

ska göras på bifogad blankett (bilaga 1).

2 § Till ansökan ska bifogas

 1. en medicinsk utredning (bilaga 2), och
 2. en psykosocial utredning (bilaga 3), om psykosociala skäl åberopas.
 3. Denna författning träder i kraft den 1 november 2009.
 4. Genom författningen upphävs 
  - Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1990:8) rörande omhändertagande av foster efter abort
  - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2004:4) om abort. 

Ladda ner

Ändringsförfattning 2011:21

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: