Senaste version av SOSFS 2008:34 Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2017:81

Senaste lydelse: Gäller från och med 2018-06-03

Författningens innehåll (HSLF-FS 2016:39)

1 § I denna författning ges bestämmelser om praktisk tjänstgöring 
som psykolog som kompletterar bestämmelserna i 
–– 18 § lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer, 
–– 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659), och 
–– 3 kap. 9 § första och andra styckena samt 6 kap. 1 § första stycket 1 patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).

I föreskrifterna används beteckningen EES-land för en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vad som anges om EES-land gäller även för Schweiz. (HSLF-FS 2016:39)

Den praktiska tjänstgöringen (HSLF-FS 2016:39)

2 § Den praktiska tjänstgöringen ska genomföras på ett sådant sätt att den ger övning och fördjupning i psykologyrket med utgångspunkt i kraven som ställs för svensk psykologexamen

Verksamheten där tjänstgöringen genomförs ska ha en sådan omfattning att den kan ge en allsidig och bred erfarenhet av psykologyrket med utgångspunkt i kraven som ställs för svensk psykologexamen.

Psykologen ska under tjänstgöringen arbeta under eget yrkesansvar på en befattning som har inrättats för psykologarbete. (HSLF-FS 2016:39)

3 § Den praktiska tjänstgöringen ska fullgöras på minst halvtid under en period som motsvarar minst ett års heltidstjänstgöring. Tjänstgöringen på en och samma arbetsplats ska motsvara minst fyra månaders heltidstjänstgöring. (HSLF-FS 2016:39)

4 § Den praktiska tjänstgöringen ska fullgöras inom verksamhetsområden som omfattar såväl individinriktat psykologarbete som övrigt psykologarbete och ska ge psykologen förutsättningar att tillämpa och utveckla sina kunskaper och erfarenheter från grundutbildningen.

Minst hälften av den totala tjänstgöringen ska omfatta individinriktat psykologarbete, vilket innebär psykologisk utredning och bedömning samt behandling och rådgivning.

Minst en fjärdedel av den totala tjänstgöringen ska omfatta övrigt psykologarbete, som t.ex. psykologisk utredning avseende grupper och organisationer, förebyggande insatser, arbete med organisationsförändring, rådgivning, konsultation, metodutveckling och utvärdering samt handledning och undervisning. (HSLF-FS 2016:39)

6 § Av 3 kap. 9 § första och andra styckena patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) framgår att praktisk tjänstgöring som psykolog kan fullgöras i privat verksamhet som har godkänts för sådan tjänstgöring av Socialstyrelsen.

En ansökan om godkännande ska innehålla uppgifter om

 1. verksamhetens organisation och ledning,
 2. samverkan och kontakter med andra verksamheter,
 3. patient- och klientkategorier,
 4. handledning, och
 5. de arbetsuppgifter som ingår i den praktiska tjänstgöringen. (HSLF-FS 2016:39)

Handledning

7 § Den praktiska tjänstgöringen som psykolog ska fullgöras under handledning av en legitimerad psykolog som har minst tre års erfarenhet av yrket. Handledningen ska omfatta minst en timme per vecka.

Handledaren ska

 1. kontinuerligt och i dialogform stödja och vägleda psykologen i dennes professionella utveckling,
 2. i samråd med psykologen utforma en individuell skriftlig tjänstgöringsplan snarast efter påbörjad tjänstgöring, och 
 3. tillsammans med psykologen regelbundet utvärdera tjänstgöringen. (HSLF-FS 2017:81)

Intyg om den praktiska tjänstgöringen

7 a § Psykologen ska vid ansökan om legitimation för yrket ge in ett intyg om den praktiska tjänstgöringen som har utfärdats av handledaren.
Intyget ska innehålla

1. en beskrivning av tjänstgöringens innehåll,
2. ett utlåtande om psykologens lämplighet för att arbeta som psykolog i självständig ställning,
3. uppgifter om tjänstgöringens omfattning angiven i kalendertid och procent, och
4. uppgifter om hur stor del av tiden som psykologen har ägnat åt individinriktat psykologarbete i enlighet med 4 § andra stycket respektive övrigt psykologarbete i enlighet med 4 § tredje stycket.

Av intyget ska det även framgå vilket år handledaren fick legitimation som psykolog. (HSLF-FS 2017:81)

Praktisk tjänstgöring från annat EES-land (HSLF-FS 2016:39)

8 § Vid en ansökan om legitimation för yrket ska en psykolog fåpraktisk tjänstgöring som psykolog i ett annat EES-land erkänd, om han eller hon uppfyller kraven i 9–11 §§.

Ett erkännande får högst omfatta åtta månaders tjänstgöring på heltid eller motsvarande. För erkännande krävs även att tjänstgöringen fullgörs på minst halvtid och att den på en och samma arbetsplats motsvarar minst fyra månaders heltidstjänstgöring.

Tjänstgöringen ska ha genomförts efter avlagd svensk psykologexamen. (HSLF-FS 2016:39)

9 § Den praktiska tjänstgöringen ska genomföras under handledning
av en psykolog som är behörig att utöva yrket i tjänstgöringslandet. Handledaren ska ha minst tre års erfarenhet av psykologyrket.

Handledaren ska vid utförandet av sitt uppdrag uppfylla de krav som anges i 7 § andra stycket.

Handledningen ska omfatta minst en timme per vecka. (HSLF-FS 2016:39)

10 § Psykologen ska vid ansökan om legitimation ge in ett intyg om den praktiska tjänstgöringen som har utfärdats av handledaren i tjänstgöringslandet.

Intyget ska innehålla

 1. en beskrivning av tjänstgöringens innehåll,
 2. ett utlåtande om psykologens lämplighet för att arbeta som psykolog i självständig ställning,
 3. sådana uppgifter om verksamheten där tjänstgöringen har genomförts som anges i 6 § andra stycket,
 4. uppgifter om tjänstgöringens omfattning angiven i kalendertid och procent, och
 5. uppgifter om hur stor del av tiden som psykologen har ägnat åt individinriktat psykologarbete i enlighet med 4 § andra stycket respektive övrigt psykologarbete i enlighet med 4 § tredje stycket.

Psykologen ska även på begäran av Socialstyrelsen ge in ett intyg som visar att handledaren är behörig att utöva yrket i tjänstgöringslandet samt att handledaren har minst tre års erfarenhet av yrket. (HSLF-FS 2016:39)

11 § För den praktiska tjänstgöringen ska även gälla kraven om

 1. genomförandet av tjänstgöringen i 2 § första stycket,
 2. verksamheten där den genomförs i 2 § andra stycket, och
 3. fullgörandet av tjänstgöringen i 4 § första stycket.

Därutöver ska psykologen under tjänstgöringen arbeta under eget yrkesansvar. (HSLF-FS 2016:39)

Undantagsbestämmelse (HSLF-FS 2016:39)

12 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i 
dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl. (HSLF-FS 2016:39)

Ladda ner

Grundförfattning SOSFS 2008:34
Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:81
Senast uppdaterad:
Publicerad: