Senaste version av SOSFS 2008:33 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2017:17

Senaste lydelse: Gäller från och med: 2017-04-01

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid uppfödning av spädbarn genom amning eller användning av modersmjölksersättning i sådana verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). (HSLF-FS 2017:17)

Ledningssystem (HSLF-FS 2017:17)

2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att varje vårdgivare ansvarar för att det finns sådana processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i dessa föreskrifter. (HSLF-FS 2017:17)

Användning av modersmjölksersättning

3 § Modersmjölksersättning får endast ges till ett spädbarn efter det att det har gjorts en bedömning att ett sådant behov föreligger. Bedömningen ska dokumenteras i spädbarnets patientjournal samt i moderns patientjournal, i förekommande fall.

Information om amning och modersmjölksersättning

4 § Den information som lämnas om uppfödning genom amning och användning av modersmjölksersättning till modern eller någon annan person som vårdar ett spädbarn ska vara objektiv och entydig.

Informationen ska vara anpassad till det enskilda spädbarnets och moderns behov och ska i övrigt överensstämma med vad som framgår av 3 kap. patientlagen (2014:821) och 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659). (HSLF-FS 2017:17) 

5 § Modern eller någon annan person som vårdar ett spädbarn ska få tydlig information om

1. amningens fördelar jämfört med uppfödning med modersmjölksersättning,
2. ammande mödrars näringsbehov och hur de kan förbereda och upprätthålla amningen,
3. den negativa inverkan på amningen som partiell uppfödning med modersmjölksersättning kan medföra, och
4. svårigheten att övergå till amning, om modern har börjat med uppfödning med modersmjölksersättning.

6 § Vad gäller uppfödning med modersmjölksersättning ska information dessutom lämnas om

1. hur sådan ersättning används på ett riktigt sätt,
2. hur man kan stärka anknytningsprocessen mellan modern och spädbarnet i samband med uppfödning med modersmjölksersättning,
3. de hälsorisker som är förknippade med olämplig föda och olämpliga uppfödningsmetoder, och
4. de hälsorisker som är förknippade med oriktig användning av modersmjölksersättning.

Ladda ner

Senast uppdaterad:
Publicerad: