Senaste version av SOSFS 2008:21 Socialstyrelsens föreskrifter om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2017:18

Senaste lydelse: Gäller från och med: 2017-04-01

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid vård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Föreskrifterna gäller för både sluten och öppen hälso- och sjukvård. (HSLF-FS 2017:18)

2 § De skjutvapen som föreskrifterna gäller för är de vapen, enligt 1 kap. 2 och 3 §§ vapenlagen (1996:67), som enskilda personer inte får inneha utan tillstånd enligt bestämmelserna i 2 kap. 1 och 2 §§ samma lag. 

Ansvar och rutiner

3 § Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det ledningssystem
som enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska finnas i verksamheten innehåller rutiner för anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen. (HSLF-FS 2017:18)

4 § Vårdgivaren får uppdra åt en eller flera verksamhetschefer att fastställa rutiner för anmälan enligt dessa föreskrifter. 

I den kommunala hälso- och sjukvården får vårdgivaren uppdra åt en eller flera verksamhetschefer alternativt medicinskt ansvariga sjuksköterskor att fastställa rutiner för överföring av information om en patient till dennes behandlande läkare för att läkaren ska kunna ta ställning till, om det finns ett behov av att göra en anmälan. 

Rutinerna för anmälan och överföring av informationen ska dokumenteras. 

5 §  Upphävd. (SFS 2012:656)

Anmälningsförfarande och patientinformation

6 § Anmälan till polismyndigheten ska göras på särskild blankett (bilagan). 

Den läkare som gör en anmälan ska svara för att den patient som berörs utan dröjsmål blir informerad, om det inte finns hinder enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller patientsäkerhetslagen (2010:659).(HSLF-FS 2017:18)

Dokumentation

7 § Då en anmälan görs, ska läkaren göra en anteckning om detta i patientens journal. Läkaren ska dessutom dokumentera skälen för anmälan. 

8 § Av patientjournalen ska det framgå, om patienten har underrättats om anmälan. Om patienten inte har underrättats, ska skälen till detta framgå. 

Uppföljning och egenkontroll

9 § Verksamhetschefen ska regelbundet följa upp.

  1. fastställda rutiner för anmälan, och
  2. anmälningspliktens fullgörande.

l den kommunala hälso- och sjukvården ska verksamhetschefen alternativt den medicinskt ansvariga sjuksköterskan regelbundet följa upp rutinerna i 4 § andra stycket.

Ladda ner

Senast uppdaterad:
Publicerad: