Senaste version av SOSFS 2008:13 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. SOFS 2012:18

Senaste lydelse: Gäller från och med 2013-01-01

Allmänt tandvårdsbidrag

1 § Av 15 § förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd framgår det att vårdgivaren i samband med begäran om ersättning i form av allmänt tandvårdsbidrag ska lämna uppgifter till Socialstyrelsen om patientens antal kvarvarande respektive intakta tänder.

2 § Vårdgivaren ska lämna uppgifter om varje patients antal kvarvarande tänder, dvs.

  1. tänder med naturlig rot, inklusive visdomständer och partiellt erupterade tänder, samt
  2. synliga tandrötter, inklusive visdomständers tandrötter.

Beräkningen av antalet kvarvarande tänder ska grunda sig på intraoral inspektion.

3 § Uppgifter ska även lämnas om antalet kvarvarande tänder som är intakta, dvs.

  1. inte har konstaterade dentinskador som kräver behandling,
  2. saknar fyllningar, och
  3. saknar protetiska ersättningar.

Även fissurförseglade och fissurblockerade tänder som är intakta enligt första stycket ska ingå i antalet. Beräkningen av antalet intakta tänder ska grunda sig på intraoral inspektion eller röntgenbilder, om sådana finns.

4 § Uppgifterna ska lämnas till Försäkringskassan i enlighet med Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2008:6) om statligt tandvårdsstöd.

Nödvändig tandvård och tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

5 § De uppgifter som vårdgivaren ska lämna enligt 11 a § tandvårdsförordningen (1998:1338) ska lämnas inom två veckor från det att tandvårdsåtgärden har slutförts. Uppgifterna ska ges in via Försäkringskassans elektroniska stöd för statligt tandvårdsstöd.

Uppgifter om en patients kvarvarande och intakta tänder ska lämnas på ett sådant sätt som anges i 2 och 3 §§. (SOSFS 2012:18)

Ladda ner

Grundförfattning SOSFS 2008:13
SOSFS 2008:13 Uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistretArtikelnummer: 2008-10-13|Publicerad: 2008-01-01
Beställ
Senast uppdaterad:
Publicerad: