Senaste version av SOSFS 2004:11 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m.

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLS-FS 2017:25

Senaste lydelse: Gäller fr.o.m. 2017-03-20

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125) och 7 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659). (HSLS-FS 2017:25)

2 § I dessa föreskrifter avses med

vårdgivare

fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård 
Kommentar: Gäller även för sådan verksamhet som avses i 7 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659). (HSLS-FS 2017:25)

verksamhetschef

befattningshavare som svarar för verksamheten enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller 16 a § tandvårdslagen (1985:125). (HSLS-FS 2017:25)

remiss

handling om patient som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar

Vårdgivarens ansvar

3 § Vårdgivaren skall ge skriftliga direktiv och säkerställa att det finns rutiner för hur remisser skall utformas och hanteras.

Verksamhetschefens ansvar på den remitterande enheten

4 § Verksamhetschefen skall fastställa rutiner för de remisser som skall användas inom verksamhetsområdet, för hanteringen av utgående remisser och inkommande remissvar.

Dokumenterade rutiner skall finnas för

1. vem eller vilka inom verksamheten som får utfärda remisser,
2. hur remisserna skall registreras och sändas,
3. bevakning av att remissvar kommer in inom godtagbar tid,
4. vilka åtgärder som skall vidtas om svaret på en remiss dröjer eller uteblir, och
5. hur remissvaren skall tas emot och registreras.

Personal med formell och reell kompetens för uppgiften skall bedöma remissvaren och ta ställning till vilka åtgärder som skall vidtas.

Verksamhetschefens ansvar på den mottagande enheten

5 § Verksamhetschefen skall fastställa rutiner för de remisser som skall användas inom verksamhetsområdet, för hanteringen av inkommande remisser och utgående remissvar.

Dokumenterade rutiner skall finnas för

1. hur remisser skall tas emot och registreras,
2. hur och i vilka fall den remitterande enheten och patienten skall få besked om att remissen mottagits och när den kommer att åtgärdas, 
3. vilka åtgärder som skall vidtas om svaret på en remiss inte kan ges
inom meddelad tid, och
4. hur remissvaren skall registreras och sändas.

Inkommande remisser skall bedömas och prioriteras av personal med formell och reell kompetens för uppgiften.

Ladda ner

Senast uppdaterad:
Publicerad: