Utvärdering av insatser inom överenskommelsen

Socialstyrelsen har i uppdrag att utvärdera insatser inom psykisk hälsa i kommuner och regioner för att identifiera deras effekt och resultat. Utvärderingen kommer att ske löpande med regelbunden kontakt mellan utvärderare och verksamhet.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa 2020–2023 inom ramen för överenskommelsen mellan staten och SKR.

Utvärdera för att identifiera effekt och resultat

En del av uppdraget handlar om att utvärdera insatser i kommuner och regioner för att identifiera deras effekt och resultat. Här ingår också att utvärdera vad i genomförandet av insatserna som har bidragit till eller hindrat önskvärd förändring och varför.

Socialstyrelsen har erbjudit ett urval av de regioner och kommuner som tagit del av stimulansmedel för att stärka psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa att i nära samverkan utvärdera genomförandet av insatserna.

Slutmålet för de verksamheter som deltar i utvärderingen är att de ska bli rustade för att kunna driva utvecklingsarbetet framåt och kunna visa resultat av det arbete som görs, både internt och externt.

Kontinuerlig kontakt mellan utvärderare och verksamhet

Utvärderingen kommer att ske löpande i samarbete mellan Socialstyrelsens utvärderare och de verksamheter som är ansvariga för insatsernas genomförande och resultat. Genom att Socialstyrelsens utvärderare och verksamheterna har regelbunden kontakt får verksamheterna löpande återkoppling på sina insatsers utveckling och kan förbättra och justera arbetet efterhand.

I löpande utvärdering är den kontinuerliga kontakten mellan utvärderare och verksamheten central. Utvärderaren deltar i verksamheten och rapporterar resultatet till olika intressenter, till exempel till ledningsgruppen. Utvärderaren är med i hela processen som ett bollplank och stödjer insatserna mot önskade resultat.

Många olika målgrupper involveras

Vilka som blir engagerade på lokal respektive regional nivå varierar men generellt sett handlar det om alla intressenter, inklusive brukare, personal, ledningen, eventuella politiker och samverkansparter.

Patient-, brukar- och anhörigperspektivet kommer att vara en viktig del i utvärderingen och vi kommer därmed att involvera olika målgrupper.

Nyttan för verksamheterna att delta

De verksamheter som deltar i utvärderingen kan bland annat få stöd i sin verksamhetsutveckling genom att effekterna och resultaten av insatserna i verksamheten blir synliga. Även brukarperspektivet – hur brukare, patienter och anhöriga upplever insatser kommer att utvärderas.

En annan fördel för verksamheterna är att de får möjlighet att lära sig metoder för att själva kunna följa upp och utvärdera sitt arbete på egen hand framöver. Både utvärderingen och stödet kommer att utformas utifrån vad som är möjligt inom ramen för aktuellt uppdrag och utifrån hur regionernas och kommunernas behov ser ut. Resultaten av utvärderingarna kan generera olika typer av stöd.

Alla effekter innebär ett lärande

Alla effekter och resultat är en del av ett lärande. Verksamheterna kan förbättras genom att insatser som inte ger effekt prioriteras bort, och istället används pengar till de insatser som fungerar bättre. Erfarenheter och lärdomar från arbetet i verksamheterna blir betydelsefulla för att öka lärandet i arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention i hela landet.

Tidsplan för utvärderingen

Socialstyrelsen har tagit fram en generell tidplan som kan anpassas till de olika verksamheterna som deltar i utvärderingen. Den generella tidsplanen för 2021–2022 ser ut så här:

  • Augusti–september 2021: Första kontakt och inledande möte med ett urval av regioner och kommuner.
  • Oktober–november 2021: Ta fram utvärderingsplan, analys av nuläge och önskat läge.
  • November–december 2021: Första datainsamlingen, bland annat genomföra intervjuer, workshoppar och annat med intressenter.
  • Januari–februari 2022: Analys och återkoppling.
  • Februari–april 2022: Fortsatt utvecklingsarbete och dialog.
  • Maj–juni 2022: Upprepad datainsamling.
  • Augusti–september 2022: Återkoppling om resultat och beslut om eventuellt fortsatt samarbete.

Spridning av resultaten från utvärderingarna

Resultaten från utvärderingarna kommer att publiceras i myndigheternas årliga rapporter och bli tillgängliga för olika intressenter – andra kommuner och regioner, intresseorganisationer, departementet och allmänheten. De kan även spridas via nätverk, på webben, eventuella konferenser och liknande – naturligtvis i samråd med verksamheterna vars insatser vi utvärderar.

Publicerad: