Uppföljning av omställningen till god och nära vård

Socialstyrelsen har i uppdrag att följa kommunernas och regionernas omställning till en mer nära vård och även att ta fram indikatorer och centrala mått för att genomföra uppföljningen på läns- och kommunnivå. Rapporter från uppföljningen presenteras årligen.

Uppföljningen av omställningen till en god och nära vård med fokus på primärvården är en viktig del för att kunna stödja det fortsatta arbetet i kommuner och regioner utifrån vårdens behov.

Rapporterna med resultat från det pågående omställningsarbetet i kommuner och regioner och förslag på indikatorer vänder sig till beslutsfattare, företrädare för professionen och patienter samt andra aktörer som berörs av omställningen till en god och nära vård.

Hur går omställningen till en god och nära vård?

Socialstyrelsen har i årets uppföljning (2022) lagt särskild vikt vid att beskriva hur förutsättningarna för omställningen har utvecklats. Det handlar dels om hur styrningen av arbetet med omställningen har utvecklats på central nivå i regionerna och i länen, dels om hur primärvårdens resurser har utvecklats.

Film: God och nära vård – så här är läget och vad blir nästa steg? (60 minuter)

I webbinariet ”God och nära vård – så här är läget och vad blir nästa steg” får du veta mer om resultatet av uppföljningen och ta del av ett samtal om hur omställningen till god och nära vård kan lösa hälso- och sjukvårdens dilemman. 

Syntolkad version av God och nära vård – så här är läget och vad blir nästa steg?

Några resultat i korthet:

  • Beslutade målbilder finns i nästan alla län. Vissa län har även tagit fram tidsatta och konkreta handlingsplaner, men de flesta har det inte.
  • Mycket av arbetet med omställningen har genomförts inom ramen för projekt, pilotstudier och utvecklingsarbeten. I några län och regioner finns tecken på att detta sätt att arbeta håller på att förändras.
  • Det finns stor variation i regioners och kommuners omställningsarbete. Andelen med fast läkarkontakt varierar mycket, regionerna har kommit olika långt med patientkontrakt och det finns en stor variation av hälsofrämjande insatser.
  • Digitaliseringen är en central del av arbetet med omställningen. Många kommuner arbetar med att förbättra digital vårdinformation. Alla regioner utom två säger sig ha inlett arbete med att underlätta informationsutbyte.
  • Några regioner redovisar att de har eller planerar att ge primärvården mer resurser. Flertalet regioner redovisar effektiviseringsinsatser för primärvården eller hälso- och sjukvårdssystemet i stort.
  • Legitimerade yrkesgrupper har ökat i regionerna men minskat i kommunerna mellan 2015 och 2020. Utvecklingen varierar mellan olika legitimerade grupper i den regionala primärvården.

Indikatorer för nära vård – kommun- och regionprofiler

Socialstyrelsen har i uppdrag att följa kommunernas och regionernas omställning till en mer nära vård och även att ta fram indikatorer och centrala mått för att genomföra uppföljningen på läns- och kommunnivå. Indikatorer vänder sig till beslutsfattare, företrädare för professionen och patienter samt andra aktörer som berörs av omställningen till en god och nära vård. Det pågår ett arbete att se över urvalet av indikatorer. Urvalet denna gång har fokuserat på de indikatorer där Socialstyrelsen förvaltar datakällorna och har kunnat kvalitetsgranska uppgifterna när indikatorerna beräknats.

För att följa omställningen med indikatorer på kommun- och regionsnivå är det i första hand viktigt att se de lokala och regionala resultaten över tid. Som ett exempel har vi tagit fram en Excelfil där profiler med resultat för kommuner och regioner kan visas upp.

Ladda ner filen för att se hur det ser ut för din kommun eller region år 2022:

Indikatorlista och profildiagram för kommuner och regionerArtikelnummer: 2023-9-8768|Publicerad: 2023-09-21

Mer hos oss

Uppföljning av regionernas arbete med fast läkarkontaktArtikelnummer: 2024-4-9053|Publicerad: 2024-04-26
Tillämpning av digital vård i regionerna – En kartläggningArtikelnummer: 2023-9-8711|Publicerad: 2023-09-04
Senast uppdaterad:
Publicerad: