Uppföljning

Socialstyrelsen har i uppdrag att följa kommunernas och regionernas omställning till en mer nära vård och även att ta fram förslag på indikatorer och centrala mått för att genomföra uppföljningen. Rapporter från uppföljningen presenteras årligen; den senaste beskriver utvecklingen för 2020.

Uppföljning av omställningen till god och nära vård

Socialstyrelsen har ett flerårigt uppdrag att följa omställningen till en mer nära vård i kommuner och regioner samt att ta fram förslag på indikatorer och centrala mått för att med hjälp av kvalitativa och kvantitativa data analysera faktorer som påverkar utvecklingen. Uppföljningen av omställningen till en god och nära vård med fokus på primärvården är en viktig del för att kunna stödja det fortsatta arbetet i kommuner och regioner utifrån vårdens behov.

Rapporterna med resultat från det pågående omställningsarbetet i kommuner och regioner och förslag på indikatorer vänder sig till beslutsfattare, företrädare för professionen och patienter samt andra aktörer som berörs av omställningen till en god och nära vård.

I den senaste rapporten beskriver vi utvecklingen i kommuner och regioner under 2020 samt ger förslag på indikatorer och centrala mått för att följa omställningen. En kortversion av rapporten finns längre ner på sidan.

Hur går det? – Indikatorer för nära vård

Mer om indikatorerna och Socialstyrelsens arbete

De redovisade måtten ovan är sådana som Socialstyrelsen föreslagit som så kallade kärnindikatorer eller andra centrala mått för att följa omställningen mot en god och nära vård och där data varit tillgänglig. Flera av måtten som redovisas ska ses som utvecklingsindikatorer. Det kan gälla både behov av utveckling av måtten som sådana eller de datakällor de bygger på.

Kommun- och länsprofiler

För att följa omställningen med indikatorer på kommun och länsnivå är det i första hand viktigt att se de lokala och regionala resultaten över tid. Som ett exempel har vi tagit fram en Excelfil där profiler med resultat för kommuner och län kan visas upp.

Ladda ner filen för att se hur det ser ut för din kommun eller region:

Mer hos oss

Uppföljning av 2020 – kortversion
Uppföljning
Publicerad: