YLS/CMI 2.0 (Youth Level of Service/Case Management Inventory 2.0)

YLS/CMI 2.0 är en standardiserad bedömningsmetod utformad för att bedöma risk- och behovsfaktorer för ungdomar (från 12 till 18 år) som har begått kriminella handlingar eller uppvisat annat normbrytande beteende. Teorin bakom instrumentet är densamma som för instrument som till exempel SAVRY och ERASOR.

Målgrupp: Ungdomar 12-18 år som har begått kriminella handlingar eller uppvisat annat normbrytande beteende

Typ av metod: Standardiserad bedömningsmetod

Målgrupp

YLS/CMI 2.0 är utvecklad utifrån bedömningsmetoden Level of Supervision Inventory (LSI) och har anpassats för målgruppen unga samt byggts på i flera led. Den senaste versionen av YLS/CMI är uppdaterad för att gälla ungdomar mellan 12 till 18 år och tar hänsyn till genus och institutionell miljö i större utsträckning än tidigare versioner.

Syfte

YLS/CMI 2.0 syftar till att bedöma risk för återfall i brott för ungdomar som begått kriminella handlingar eller uppvisat annat normbrytande beteende. Den är utformad som ett hjälpmedel för professionella och kan användas för bedömning vid samtliga faser i handläggningsprocessen.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

YLS/CMI 2.0 är utformad som en checklista och består av sju delar. Varje del utgör ett steg i bedömningen av ungdomens behov. Den första delen är en risk- och behovsbedömning utifrån åtta delområden: Tidigare brott/åtgärder, substansmissbruk, utbildning/arbete, fritidssysselsättning, familjerelationer, vänskapsrelationer, ungdomens personlighet/beteende och ungdomens attityder. Totalt finns 42 olika riskfaktorer och inom varje delområde kan sju skyddsfaktorer anges. Risk- och behovsfaktorer sammanställs i del två. Del tre är en bedömning av ungdomens relation till vårdnadshavare och andra särskilda överväganden. Del fyra är en slutlig bedömning av ungdomens generella risk och behovsnivå. Instrumentet fungerar också som ett stöd för behandlingsplanering där del fem, sex och sju utgörs av checklistor för behandlingsplanering och uppföljning.

Informationsinhämtning

Vid användande av YLS/CMI 2.0 är det viktigt att den professionelle inhämtar information om ungdomen från så många tillförlitliga källor som möjligt. Förutom en intervju med ungdomen själv så kan information hämtas från till exempel ungdomens familj, skolan, socialtjänsten, polisen och tidigare bedömningar av ungdomen. Det finns en semistrukturerad intervjuguide till YLS/CMI 2.0 som är utformad för den professionelles samtal med ungdomen.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Med hjälp av instrumentet kan ungdomens risk- och behovsfaktorer inklusive risk för återfall i kriminalitet bedömas utifrån en fyrgradig skala: låg, medel, hög eller mycket hög risk.  Instrumentet är konstruerat efter en kumulativ modell där risknivån bedöms utifrån antalet riskfaktorer ungdomen uppvisar i relation till uppmärksammade skyddsfaktorer. Instrumentet medger s k klinisk bedömning (professional override) av den totala risknivån. Det innebär en justering av den totala risknivå utifrån särskilda omständigheter som framkommer i del 3 av bedömningsprocessen Instrumentets gränsvärden är baserade på normdata från Nordamerika. Normerna är genusanpassade.

Tidsåtgång

Det tar cirka 30 till 40 minuter att fylla i formuläret.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

För utredning med YLS/CMI 2.0 finns en guide för genomförande och skattning. Rättigheterna tillhör förlaget MHS, mhs.com, där också formuläret kan laddas ned.

I Sverige finns certifierade utbildare av användare inom Preventionscentrum i Skåne och Statens institutionsstyrelse (SiS). Det finns en svensk översättning av YLS/CMI 2.0 som tillhandahålls av Preventionscentrum, se mer under YLS/CMI Utbildning och certifiering (preventionscentrum.se)

Krav på förkunskaper

Som vid all utredningsverksamhet inom socialt arbete är det viktigt att den professionelle är insatt i och kunnig om både klientens situation och omgivande faktorer. För effektiv användning av bedömningsmetoden YLS/CMI 2.0 krävs att utredningen utförs av en professionell med erfarenhet av utredning och bedömning. 

Krav på utbildning

För att använda YLS/CMI krävs utbildning. I Sverige ges utbildning i YLS/CMI 2.0 av Preventionscentrum: YLS/CMI Utbildning och certifiering (preventionscentrum.se). Statens institutionsstyrelse utbildar inom sin egen organisation. 

Kunskapsunderlag

YLS/CMI 2.0 är en av de bedömningsmetoder som lyfts i SBU:s systematiska översikt om "Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten" som en av metoderna där det finns primärstudier som undersökt vissa av de psykometriska aspekterna. Framför allt finns resultat kopplade till validitet (om metoden mäter det som är avsett att mäta) men i mindre utsträckning till reliabilitet (precisionen i mätningen). SBU konstaterar också att det finns nya primärstudier som publicerats efter senaste systematiska översikterna, så det kan finnas behov av att uppdatera dem.

Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten (sbu.se)

YLS/CMI 2.0 är också en av de mest undersökta metoderna i den systematiska översikten "Risk- och behovsbedömning av ungdomar avseende återfall i våld och annan kriminalitet" som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har tagit fram. Översikten visar att strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder troligen ger vägledning vid bedömning av ungdomars risk för återfall i våld och annan kriminalitet (måttlig vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE).

Risk- och behovsbedömning av ungdomar avseende återfall i våld och annan kriminalitet (sbu.se)

Referenser

Senast uppdaterad:
Publicerad: