Utvägs kvinnogrupp

Med början 1996 har Utväg Skaraborg utvecklat en metod för gruppverksam-heter för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Till metoden hör numera en manual, som senast reviderades 2020.

Målgrupp: Vuxna och äldre

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Målgruppen är kvinnor som lever eller har levt i en nära relation där de har blivit utsatta för våld av sin partner. De ska ha bedömts som lämpliga för gruppverksamheten och själva gjort bedömningen att de kan ha nytta av den.

Syfte

Syftet är att stärka kvinnornas motstånd mot våldet och bidra till deras återhämtning.

Innehåll och genomförande

Tre teoretiska perspektiv anges som bas för gruppverksamheten: anknytningsteori, det sociala processperspektivet utvecklat av Margareta Hydén, och en förändringsteori som säger att förändring inte är linjär utan cirkulär.

Efter inledande, individuella samtal för kartläggning, stöd, motivationsarbete och bedömning hålls gruppmöten, som har högst åtta deltagare och leds av två gruppledare. Varje gruppmöte består av en öppen del, då kvinnorna får berätta vad som är aktuellt för dem just då, och en temadel, där fem teman tas upp i tur och ordning.

Det första temat är våld, som beskrivs och definieras (fem tillfällen). Under temat diskuteras olika förklaringar till våld, rädslans funktion, uppbrottsprocessen och hur skydd och säkerhet kan uppnås.

Det andra temat är olika vardagspsykologiska företeelser (sju tillfällen). Till dem hör psykiska, fysiska och beteendemässiga reaktioner på kraftig stress, psykologiska försvarsmekanismer, mänsklig kommunikation och dess sammanbrott, ensamhet, sexualitet och sexuella övergrepp.

Det tredje temat tar upp hur kvinnors ställning i samhället och deras rättigheter har utvecklats historiskt (två tillfällen). Aktuell lagstiftning i bland annat brottsbalk, socialtjänstlag och föräldrabalk gås igenom.

De deltagande kvinnornas egen historia utgör det fjärde temat (tre tillfällen). Här undersöks livsvillkor, familjesituation och viktiga livshändelser för deltagarna själva och två tidigare generationer, särskilt mamma och mormor.

Det sista temat är barn, hur barn kan reagera på att uppleva våld i familjen och hur vuxna kan hjälpa dem (tre tillfällen).

Omfattning och intensitet

En grupp träffas en gång i veckan under 20 veckor, varje gång en timme och 45 minuter.

Utbildning och licens

En utbildning under tre dagar ges av Utväg Skaraborg i Skövde. Deltagarna ska ha grundutbildning som socionom, psykolog eller liknande och grundläggande kunskaper om behandling, gruppdynamiska processer och våld i nära relationer.

Utväg Skaraborg (utvag.se)

Kunskap om insatsens effekter

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning varken identifierat någon  relevant systematisk översikt eller primärstudie som utvärderat behandlingsprogrammet Utvägs kvinnogrupp.

Utvägs kvinnogrupp vid våld i nära relationer (sbu.se)

Referens

  • Hydén M, Johansson M. Kvinnogrupp - en manual: att leda grupper för kvinnor som upplevt våld i nära relation. Skövde: Utväg Skaraborg, 2020.
Senast uppdaterad:
Publicerad: