SURE

SURE är ett skattningsformulär för att få en uppfattning om patientens upplevelse av delaktighet i beslut om sin vård och en eventuell beslutskonflikt. Formuläret har utvecklats i Kanada och USA av France Légaré med flera. I Sverige har instrumentet testats på brukare inom socialpsykiatrin.

Målgrupp
Vuxna

Typ av metod
Bedömningsmetod

Målgrupp

Ursprungligen för vuxna patienter inom sjukvården. I Sverige även för brukare inom socialpsykiatrin.

Syfte

Syftet med formuläret är att mäta hur säkra patienter/brukare känner sig kring beslut om vårdinsatser, för att få information om när det finns en beslutskonflikt.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

SURE-formuläret bygger på Decisional Conflict Scale (DCS), vilket är ett mer omfattande formulär för att bedöma patienters beslutskonflikter över vilken åtgärd som ska vidtas. SURE-formuläret består av endast fyra frågor som besvaras med antingen ja eller nej.

SURE står för:

  • Sure of myself – Självsäkerhet i beslut kring olika alternativ.
  • Understand information – Förstår information om risker och fördelar med olika alternativ.
  • Risk-benefit ratio – Vet vilka risker och fördelar som är av störst betydelse.
  • Encouragement – Fått tillräckligt med stöd och råd för att ta ett beslut.

Formuläret finns på engelska och franska.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Varje svar med ”nej” poängsätts med 0 poäng och varje svar med ”ja” poängsätts med 1 poäng. Den totala poängen räknas ihop från 0 (extremt hög beslutskonflikt) till 4 (ingen beslutskonflikt). Total poäng på 0-3 poäng indikerar en beslutskonflikt.

Tidsåtgång

Ingen uppgift.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Det krävs ingen licens för att använda SURE, formulären är dock skyddade med copyright.

En svensk översättning finns i Delat beslutsfattande i psykiatrisk vård och stöd (cepi.lu.se)

Krav på förkunskaper/utbildning

Det krävs inga förkunskaper och ingen utbildning för att använda SURE.

Kunskapsunderlag

SURE är inte granskat av Socialstyrelsen.

Referenser

  • Légaré F, Kearing S, Clay K, Gagnon S, D’Amours D, Rousseau M, et al. Are you SURE?: Assessing patient decisional conflict with a 4-item screening test. Canadian family physician. 2010; 56(8):e308-e14.
  • O’Connor A. User manual-decisional conflict scale. Ottawa: Ottawa Hospital Research Institute. 1993; 1993.
  • Svedberg P, Schön U, Rosenberg D. Delat beslutsfattande i psykiatrisk vård och stöd: översättning och validering av tre instrument som mäter delat beslutsfattande. Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser. 2015.
Publicerad: