PYC (Parenting Young Children)

Parenting Young Children (PYC) är ett hembaserat och individuellt föräldrastödsprogram för föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiva svårigheter. Programmet är framtaget av Parenting Research Centre i Melbourne och är utvecklat för svenska förhållanden under 2010-talet.

Målgrupp: Barn och unga (0-18 år)

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter som har barn 0-6 år. PYC kan även anpassas till föräldrar med äldre barn.

Syfte

Syftet med PYC är att stärka förälderns förmåga till omvårdnad om och samspel med sitt barn.

Innehåll och genomförande

PYC bygger på social inlärningsteori, beteendeteori och anknytningsteori, utifrån anpassningar för personer med nedsatta kognitiva förmågor. Programmet består av flera delar som alla syftar till att i hemmiljö lära föräldern vad barn behöver och hur föräldern kan tillgodose det, både praktiskt och relationellt. Exempelvis ingår det att få lära sig mer om barns grundläggande behov av mat, sömn och hygien samt att göra hemmet säkert så att barnet inte skadar sig. Det ingår också att få lära sig aktivera, engagera och uppmärksamma barnet.

Programmet är manualbaserat och indelat i fyra olika avsnitt:

  • Avsnitt 1: Att utveckla insatsen. I detta avsnitt tydliggörs förälderns och handledarens olika roller och uppgifter under utbildningen. Man arbetar även med att motivera föräldern och skriver ner positiva mål för programmet, utifrån vilka kompetenser och förmågor föräldern önskar förbättra i relation till barnet.
  • Avsnitt 2: Undervisningsstrategier. Detta avsnitt är endast avsett för handledaren, som väljer vilka undervisningsstrategier och pedagogiska metoder som ska användas under programmet. Exempelvis kan lärandeträning för kunskapsbaserade färdigheter, rollspel eller coachning med feedback användas.
  • Avsnitt 3: Omvårdnad av barnet. Detta avsnitt är indelat i två moduler; omvårdnadskunskaper samt samspel mellan förälder och barn. Föräldern får, utifrån sin egen kunskapsnivå, kunskaper om barnets grundläggande behov och omvårdnad samt möjlighet att öva på och utveckla sina egna färdigheter. Till detta finns checklistor för olika situationer som föräldern kan använda som stöd. Föräldern får även öva på relationsskapande situationer, lyhördhet inför barnet, att aktivera och uppmärksamma barnet samt att träna på kommunikation för att gynna barnets språkutveckling.
  • Avsnitt 4: Samspel mellan förälder och barn. I detta avsnitt gås olika pedagogiska tekniker och strategier igenom, som syftar till att hjälpa föräldern generalisera och bibehålla sina nya färdigheter. Handledaren får även material för att utvärdera sin egen insats.

De flesta delar av programmet gör föräldern och handledaren tillsammans, för att optimera konkret träning för inlärning av färdigheter, och ibland är även barnet med. Efter varje utbildningstillfälle utvärderar handledaren tillfället, i syfte att förbättra de insatser som ska ges vid nästkommande tillfälle.

Omfattning och intensitet

Programmet genomförs vanligtvis under 5–8 månader, men kan vid behov även vara längre. Varje utbildningstillfälle är vanligtvis en timme långt

Utbildning och licens

Grundutbildningen för att bli handledare i PYC ges av Parenting Young Children. Utbildningen är tre och en halv dag och innefattar både föreläsningar och praktiska övningar, efter detta följer sju tillfällen med metodstöd. För att arbeta med PYC bör man ha erfarenhet av arbete med föräldrar med kognitiva svårigheter, såsom arbete som familjebehandlare, hemterapeut eller familjepedagog. Det rekommenderas att två personer från samma verksamhet går utbildningen tillsammans, för att kunna stödja varandra i sitt arbete med PYC.

Kunskap om insatsens effekter

Socialstyrelsen har inte påbörjat arbetet med att söka efter kunskap om insatsens effekter.

Referenser

  • Mc Hugh, E. & Starke, M. (2019). Investigating Feasibility and Fidelity of the Parenting Young Children Program in Sweden. Evaluation and Program Planning. 80(2):101702
  • Mc Hugh, E. (2016). Implementing a Program for Parents with Intellectual Disability in Sweden: A Feasibility Study. Doktorsavhandling vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.
  • The Parenting Research Centre (2015). Parenting Young Children – Manual (svensk översättning).
Publicerad: