Project Support

Project Support är ett föräldrastödsprogram som genomförs i hemmet och syftar till att minska beteendeproblem hos barn som har upplevt våld i familjen. Programmet utvecklades i USA men har anpassats till svenska förhållanden.

Målgrupp: Våldsutsatta föräldrar med barn mellan tre och nio år som har upplevt våld i familjen och har beteendeproblem

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Project Support riktar sig till våldsutsatta föräldrar med barn mellan tre och nio år som har upplevt våld i familjen och har beteendeproblem. Metoden kan även användas i familjer där det har förekommit barnmisshandel och omsorgssvikt.

Syfte

Syftet är att öka förälderns förmåga att samspela och hantera konflikter med barnet och att minska barnets beteendeproblem och andra effekter av våld i familjen.

Innehåll och genomförande

Föräldern undervisas och tränas individuellt i hemmet i föräldrafärdigheter och uppfostringsmetoder. Det sker först genom rollspel, där föräldern och en behandlare växelvis tar barnets och förälderns roller, och sedan genom att behandlaren vägleder föräldern i interaktioner med barnet. Slutligen utvärderas hur föräldern klarar att tillämpa färdigheten utan att behandlaren är närvarande.

Färdigheter som tränas är att ge barnet full uppmärksamhet, berömma, lyssna och trösta, belöna, ge tydliga instruktioner, tillrättavisa och avleda, vänta ut barnets olämpliga beteenden, ta bort förmåner och att ta en paus när barnet är utagerande. Metoderna för gränssättning har anpassats till svenska värderingar och övas med barnet bara vid behov.

Vid sidan av föräldraträningen ger behandlaren föräldern socialt och emotionellt stöd i att hantera problem med till exempel separation, skydd mot våld, bostad, arbete och ekonomi.

Omfattning och intensitet

20–25 sessioner hålls under ungefär åtta månader. Sessionerna varar 60 till 90 minuter och hålls inledningsvis en gång i veckan och sedan glesare.

Utbildning och licens

En avgiftsbelagd kurs som ska ge kompetens att självständigt arbeta med Project Support ges på Karlstads universitet läsåret 2017–2018. Kursen Project Support – Hållbart föräldraskap, 5 hp (kau.se) vänder sig till legitimerade psykologer och psykoterapeuter, socionomer och beteendevetare och förutsätter möjlighet att arbeta med föräldrastöd i hemmet inom ramen för den egna tjänsten.

Kunskap om insatsens effekter

Project Support ingår i en systematisk översikt som SBU har kommenterat. Översikten behandlar effekter och verksamma komponenter i föräldrastödsprogram för barn i åldern 2–9 år, som riskerar att utveckla eller som har ett utagerande beteende. Detta gällde både för program på selekterad och indikerad preventionsnivå.

Genomgången visar att vissa komponenter i föräldrastödsprogrammen kan minska barns utagerande beteende mer än andra. Starkast effekt hade positiv förstärkning, i synnerhet beröm eller där handlingen hade en logisk och naturlig konsekvens, t.ex. exempel att föräldern tar bort en leksak som barnet slår med. Ytterligare komponenter som kunde påverka det utagerande beteendet var byggande av relationer, gemensam lek, aktivt lyssnande, färdigheter för föräldrarna själva och time out, det vill säga att föräldrar och barn skiljs åt en stund för att dämpa en konflikt.

Författarna till den systematiska översikten har inte evidensgraderat resultaten. SBU kan därför inte avgöra hur tillförlitliga resultaten är. Ingen av de inkluderade studierna bedömdes dock ha hög risk för snedvridning och resultaten för selektiv och indikerad prevention samt behandling var relativt överensstämmande.

Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter (SBU.se)

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering publicerade en systematisk översikt 2018, Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse (SBU.se).

Översikten omfattar tre delar:

  1. en utvärdering av effekter av öppenvårdsinsatser baserat på studier med kvantitativ metod
  2. en utvärdering av barns och föräldrars upplevelser av öppenvårdsinsatser baserat på studier med kvalitativ metod
  3. en utvärdering av kostnadseffektiviteten baserat på ekonomiska studier.

I översikten konstateras att våld och försummelse av barn upp till skolåldern kan minska med hjälp av insatsen Project Support och kan också leda till kan leda till att barnens utagerande beteende minskar. Därutöver visar resultaten att samspelet mellan barn och föräldrar kan förbättras med insatsen. Behandlingskostnaderna för Project Support är något högre per familj än för jämförande insatser.

De forskare som utvecklade Project Support har genomfört två randomiserade och kontrollerade studier i USA. Positiva effekter uppmättes på föräldraförmågan hos våldsutsatta mammor och beteendeproblemen hos deras barn, liksom på föräldraförmågan hos mammor till barn som hade utsatts för vanvård och misshandel. Effekter på mammornas psykiska hälsa kunde däremot inte påvisas i studierna.

Mer om hur man värderar studiers kvalitet: Värdera kunskapen (kunskapsguiden.se

Referenser

  • Pernebo K, Almqvist K. Young children’s experiences of participating in group treatment for children exposed to intimate partner violence: A qualitative study. Clin Child Psychol Psychiatry 2016;21:119–132.
  • Almqvist, K, Draxler, H. Project Support. En genomförbarhetsstudie av ett individuellt föräldrastöd i socialtjänsten för våldsutsatta föräldrar. Karlstad: Forskningsrapport, Karlstad University Studies, 2016:26.
  • Jouriles, E N et al. Reducing conduct problems among children exposed to intimate partner violence: a randomized clinical trial examining effects of Project Support. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77(4): 705–717; 2009.
  • Jouriles, E N et al. Improving parenting in families referred for child maltreatment: a randomized controlled trial examining effects of Project Support. Journal of Family Psychology, 24(3), 328–338; 2010. http://dx.doi.org/10.1037/a0019281.
Senast uppdaterad:
Publicerad: