PATRIARK

PATRIARK består av vägledning för bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld.

Målgrupp: Populationer där det finns en misstänkt eller känd historia av hedersrelaterat våld

Typ av metod: Bedömningsmetod

Målgrupp

Populationer där det finns en känd eller misstänkt historia av hedersrelaterat våld. PATRIARK är i grunden avsedd i fall där den primära gärningspersonen är 18 år eller äldre men kan vara till hjälp även vid utvärdering av risker hos gärningspersoner som är barn eller ungdomar.

Syfte

Bedömning och hantering av risker för hedersrelaterat våld.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

PATRIARK är en guide som består av tre delar och omfattar 15 faktorer.

Den första delen täcker fem riskfaktorer beträffande mönstret i det hedersrelaterade våldet. Den andra delen kartlägger gärningspersonen/personernas psykosociala status (fem riskfaktorer) och den tredje delen fokuserar på fem sårbarhetsfaktorer och bakgrund hos offret eller offren.

Det finns möjlighet att komplettera med andra överväganden som bedömaren anser är viktiga.

När all information har samlats in och värderats bedöms:

  • risk för allvarligt våld
  • akut risk för hedersrelaterat våld
  • sannolika offer
  • andra risker.

Helst ska en bedömning av guidens faktorer föregås av intervjuer eller förhör med den förmodade gärningsmannen, med offret och/eller med vittnen eller närstående och genomgång av journaler eller liknande i den mån gärningspersonen har en historia av psykiska problem. Detta är dock inget krav. I manualen beskrivs även att uppgifter från tillgängliga handlingar och registerdata, till exempel uppgifter från polisregistret, ska tas med i bedömningen i den mån det är möjligt.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

När man arbetar med PATRIARK gör man ingen poängsättning eller beräkning. Bedömaren ska med hjälp av guiden göra en bedömning av om risk och/eller någon av sårbarhetsfaktorerna föreligger.

Bedömaren tar ställning till om varje påstående kan kategoriseras enligt:

J = Tillgängliginformation indikerar att faktorn föreligger

D = Tillgänglig information indikerar att faktorn möjligen eller delvis före-ligger

N = Ingen tillgänglig information indikerar att faktorn föreligger

Varje faktor ska bedömas både i den aktuella situationen och historiskt.

Risken för framtida tänkbara scenarios av hedersrelaterat våld ska bedömas. Vid bedömningen används kategorierna Låg, Medel eller Hög risk (L, M och H). Bedömaren bör kommentera slutsatserna av bedömningen (hur komplett materialet är, brist på uppgifter).

Utifrån tänkbara framtida scenarios skall bedömaren rekommendera en lämplig riskhanteringsstrategi.

Tidsåtgång

Uppgifter om tidsåtgång saknas.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Manual kan beställas från Evidensbaserad Kriminologi: PATRIARK-V2 (evidensbaseradkrim.se)

Krav på förkunskaper

Följande krav kan ställas på en användare:

  • Specialistkunskaper i personbedömningar (utbildning eller erfarenhet av bedömningar av gärningspersoner eller offer för våld)
  • Specialistkunskaper på området hedersrelaterat våld (utbildning eller arbetslivserfarenhet).

Krav på utbildning

Det krävs utbildning för att använda PATRIARK. Alla användare förväntas gå en utbildning på minst en heldag innan de börjar använda PATRIARK. För att utbilda andra krävs att man är utbildad i den senaste versionen av det instrument som personen avser att ge utbildning i, men även har genomgått en s k ”Train-the-trainer-utbildning”.  

Kunskapsunderlag

PATRIARK är inte granskat av Socialstyrelsen.

Referenser

  • Randall Kropp P. Belfrage H. Stephen D. H. Bedömning av risk för heders-relaterat våld (PATRIARK). Användarmanual; 2013.
Senast uppdaterad:
Publicerad: