Medling vid brott

Medling vid brott innebär att gärningspersonen och brottsoffret träffas tillsammans med en opartisk medlare för att tala om brottshändelsen och konsekvenserna av denna. Sedan 2008 är alla svenska kommuner skyldiga att erbjuda medling till lagöverträdare under 21 år.

Målgrupp: Lagöverträdare (under 21 år) och berörda brottsoffer

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Insatsen är främst avsedd för lagöverträdare under 21 år samt berörda brottsoffer. Om gärningspersonen är under tolv år får medling ske endast om det finns synnerliga skäl. Någon övre åldersgräns finns inte i lagstiftningen.

Syfte

Insatsen syftar till att gärningspersonen ska få ökad insikt om brottets konsekvenser och att brottsoffret ska ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser.

Innehåll och genomförande

Medling vid brott bygger på teorier om reparativ rättvisa (eng. restorative justice) där man betonar försoning och reparation av skadan snarare än kräver straff för den brottsliga gärningen. I Sverige används insatsen sedan 2002 utifrån medlingslagen (lag 2002:445 om medling med anledning av brott). Lagen är en ramlag och reglerar inte insatsen i detalj men framhåller att deltagandet ska vara frivilligt och ske i båda parters intresse. Insatsen kan när som helst avbrytas av någon av parterna.

Medlaren är vanligtvis en tjänsteman inom socialtjänsten men kan också vara en lekman. Både gärningspersonen och brottsoffret informeras om vad medlingen innebär. Ibland träffar medlaren gärningspersonen och brottsoffret samt eventuella vårdnadshavare före medlingen, vid så kallade förmöten. Vid själva medlingsmötet ska brottsoffret ges möjlighet att berätta om sin upplevelse av brottet och dess följder och gärningspersonen ska få möjlighet att berätta varför hen begick gärningen och få möjlighet att ge sin syn på sin situation. Vid såväl förberedande möten som medlingsmöten kan vårdnadshavare eller andra stödpersoner för båda parter delta.

Omfattning och intensitet

Kan bestå i ett eller flera enskilda förmöten med gärningspersonen och brottsoffret samt ett medlingsmöte.

Utbildning och licens

Det finns i dag inga formella krav på grundutbildning för att bli medlare. Medlaren kan vara lekman eller tjänsteman och ska enligt medlingslagen vara opartisk, kompetent och rättrådig. Kommunen är skyldig att sörja för att medling kan erbjudas när ett brott har begåtts av en person som inte har fyllt 21 år. Det finns dock ingen myndighet som anordnar utbildningar, utan detta sker lokalt, via föreningsverksamhet eller privat konsultverksamhet.

Kunskap om insatsens effekter

Medling vid brott ingår i SBU:s översikt Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i brott (12–17 år). 

Resultatet av översikten visar att det inte går att avgöra vilka specifika psykosociala öppenvårdsinsatser som är mer effektiva än de som de har jämförts med när det gäller återfall i brott de följande åren (i genomsnitt två år). Även om det saknas vetenskaplig kunskap om vilka effekter som olika specifika psykosociala öppenvårdsinsatser kan ha på ungdomars återfall i brott innebär det inte att socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin per automatik ska sluta att använda dem.

Referenser

  • Socialstyrelsen. Barn och unga som begår brott. Handbok för socialtjänsten. Stockholm: Socialstyrelsen; 2020.

Senast uppdaterad:
Publicerad: