Jag tycker jag är

Jag tycker jag är en bedömningsmetod i form av en självskattningsskala som används för att kartlägga barns och ungdomars självvärdering. Instrumentet finns i två versioner, en för lågstadiet och en för mellan- och högstadiet.

Målgrupp
Barn och ungdomar som går i grundskolan

Typ av metod
Bedömningsmetod

Målgrupp

Skolbarn 7–16 år.

Syfte

Avser att mäta barns självvärdering, som förväntas ha ett positivt samband med den psykiska hälsan.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

Jag tycker jag är finns i två versioner, en för lågstadiet (L-skalan) och en för mellan- och högstadiet (MH-skalan). Instrumentet utvecklades ursprungligen för forskningsändamål, men används även i stor utsträckning i skolan, på BUP och av andra. Självskattningsskalorna består av ett antal påståenden som kan hänföras till de centrala områdena:

  • fysiska egenskaper (utseende, kroppsuppfattning, hälsa)
    färdigheter, talanger, begåvning
  • psykiska egenskaper: (psykisk stabilitet, styrka, ångest, aggressivitet) Relationer till föräldrarna och familjen
  • relationer till andra (kamrater, lärare)

MH-skalan har 72 påståenden med fyra svarsalternativ (stämmer precis, stämmer ungefär, stämmer dåligt, stämmer inte alls) medan L-skalan har 32 påståenden med två svarsalternativ (ja och nej). Utöver uppgifterna ingår även en teckningsuppgift i L-skalan.

Omfattning och intensitet

Poängsättning

Jag tycker jag är (datorversion) har administrerings- som scoringfunktion, vilket innebär att man kan välja mellan att administrera testet direkt på skärmen eller att mata in data från ett papper och penna-administrerat test

Tidsåtgång

30 minuter.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Litteraturen Jag tycker jag är – 2 (hogrefe.se)

Krav på förkunskaper

Legitimerad psykolog.

Krav på utbildning

Det krävs ingen utbildning. De som har behörighet att använda instrumentet förutsätts ha utbildning i psykolog och psykometri.

Kunskapsunderlag

Jag tycker jag är är inte granskat av Socialstyrelsen.

Senast uppdaterad:
Publicerad: