Jag tycker jag är

Jag tycker jag är en bedömningsmetod i form av en självskattningsskala som används för att kartlägga barns och ungdomars självvärdering. Instrumentet finns i två versioner, en för lågstadiet och en för mellan- och högstadiet.

Målgrupp: Barn och ungdomar som går i grundskolan

Typ av metod: Bedömningsmetod

Målgrupp

Skolbarn 7–16 år.

Syfte

Avser att mäta barns självvärdering, som förväntas ha ett positivt samband med den psykiska hälsan.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

Jag tycker jag är finns i två versioner, en för lågstadiet (L-skalan) och en för mellan- och högstadiet (MH-skalan). Instrumentet utvecklades ursprungligen för forskningsändamål, men används även i stor utsträckning i skolan, på BUP och av andra. Självskattningsskalorna består av ett antal påståenden som kan hänföras till de centrala områdena:

  • fysiska egenskaper (utseende, kroppsuppfattning, hälsa)
    färdigheter, talanger, begåvning
  • psykiska egenskaper: (psykisk stabilitet, styrka, ångest, aggressivitet) Relationer till föräldrarna och familjen
  • relationer till andra (kamrater, lärare)

MH-skalan har 72 påståenden med fyra svarsalternativ (stämmer precis, stämmer ungefär, stämmer dåligt, stämmer inte alls) medan L-skalan har 32 påståenden med två svarsalternativ (ja och nej). Utöver uppgifterna ingår även en teckningsuppgift i L-skalan.

Omfattning och intensitet

Poängsättning

Jag tycker jag är (datorversion) har administrerings- som scoringfunktion, vilket innebär att man kan välja mellan att administrera testet direkt på skärmen eller att mata in data från ett papper och penna-administrerat test

Tidsåtgång

30 minuter.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Litteraturen Jag tycker jag är – 2 (hogrefe.se)

Krav på förkunskaper

Legitimerad psykolog.

Krav på utbildning

Det krävs ingen utbildning. De som har behörighet att använda instrumentet förutsätts ha utbildning i psykolog och psykometri.

Kunskapsunderlag

Jag tycker jag är är inte granskat av Socialstyrelsen.

Senast uppdaterad:
Publicerad: