IHF (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling)

IHF är en manualbaserad behandlingsmetod som bygger på socialekologiska, salutogena, beteendeorienterade och familjesystemiska teorier.

Målgrupp
Familjer med dysfunktionella beteenden i form av konflikter, beteendeproblem, skolproblem, otillräcklig tillsyn eller låg omsorgsnivå

Typ av metod
Insats

Målgrupp

Familjer med dysfunktionella beteenden i form av konflikter i familjen, beteendeproblem, skolproblem, otillräcklig tillsyn eller låg omsorgsnivå i familjen.

Syfte

Att minska dysfunktionella beteenden och förbättra familjefunktioner.

Innehåll och genomförande

Behandlingen sker oftast i familjens hem. Arbetet drivs av att team som består av en samordnare, en familjebehandlare och en ungdomsbehandlare. I vissa fall ingår även en färdighetstränare och en skolhandledare.

Tre faser

Behandlingen är indelad i tre faser som kallas engagemangs-undersökningsfasen, beteendeförändringsfasen och generaliseringsfasen.

Engagemangs-undersökningsfasen

Under den första fasen, engagemangs-undersökningsfasen arbetar behandlarna för att uppnå allians med familjen och att formulera mål som ska utmynna i en genomförandeplan som sedan kommer att styra behandlingen. Genomförandeplanen ska kompletteras med en grundlig genomgång av risk- och skyddsfaktorer för den specifika familjen.

Beteendeförändringsfasen

I den andra fasen, beteendeförändringsfasen, fokuserar behandlare och familj på förändringsarbetet i enlighet med målen genom att öka ansvarsfullt beteende och minska negativt beteende.

Generaliseringsfasen

I den tredje fasen, generaliseringsfasen, fokuserar behandlare och familj på att få beteendeförändringarna att hålla över tid.

Omfattning och intensitet

Antalet behandlingstimmar och intensiviteten i behandlingen kan anpassas eftersom behandlingen ska vara intensivast när behovet hos familjen är som störst. Behandlingstiden varierar mellan 6–12 månader.

Utbildning och licens

Omsorgsföretaget Humana ger en utbildning i IHF som är tre dagar. Efter utbildningen ingår handledning på telefon en gång per vecka samt ärendehandledning på plats en gång i månaden. IHF - Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling (humana.se)

Det krävs certifiering för att använda IHF. Certifieringen måste förnyas vartannat år.

Kunskap om insatsens effekter

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har identifierat en vetenskaplig kunskapslucka när det gäller IHF där man vet eller misstänker att barn utsatts för någon form av våld och försummelse.

Intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF) för familjer där man vet eller misstänker att barn utsatts för någon form av våld och försummelse (SBU.se)

Referenser

  • Familjeforum.(2009). Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling (IHF) manual.
  • Fransson N, Balldin T, Hansson K, Schüller P. Gör behandling någon skillnad?
    – en utvärdering av Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling (IHF). Socionomen 2009;1:26–36.
Senast uppdaterad:
Publicerad: