GBS-skalan (Gottfries-Bråne-Steen-skalan)

GBS-skalan är ett svenskt instrument som mäter demensgraden utifrån intellektuella, emotionella och ADL- funktioner (aktiviteter i dagligt liv). Dessutom mäts symtom som är karaktäristiska för demenssjukdom.

Målgrupp: Patienter med misstänkt demenssjukdom

Typ av metod: Bedömningsmetod

Skalan används som ett led i omvårdnadsprocessen vid bedömning av placering i äldreomsorgen och som utvärderingsinstrument vid farmakologisk- och omvårdnadsintervention. GBS-skalan finns översatt på engelska, serbokroatiska, tjeckiska, danska, holländska, finska, franska, tyska, grekiska, isländska, italienska, norska, polska, rumänska, tyska, spanska och persiska.

Målgrupp

Patienter med misstänkt demenssjukdom.

Syfte

GBS mäter demenssyndromet utifrån intellektuella, emotionella och ADL-relaterade aspekter. GBS-skalan differentierar mellan normalt åldrande och demenssjukdom.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

GBS-skalan är indelad i fyra delar och mäter intellektuella funktioner, emotionella funktioner, ADL-funktioner (aktiviteter i dagligt liv) eller motoriska funktioner. Utöver det mäts sex olika symtom som är karaktäristiska för demenssjukdom som till exempel förvirring, ångest och depression.

GBS-skalan är en observationsskala, vilket innebär att skattaren intervjuar patienten och observerar patientens beteende i intervjusituationen och samtidigt fyller i skattningsformuläret. Bedömningen bygger på både verbala och icke-verbala svar från patienten. I vissa fall behövs en nyckelperson (anhörig eller omvårdnadspersonal) för ytterligare information.

Omfattning och intensitet

Poängsättning

Skalan består av 27 variabler. Varje variabel har sju skalsteg. Patienten kan få 0–6 poäng på varje variabel. 0 innebär normal funktion eller avsaknad av symtom och 6 innebär maximal störning av funktion eller mycket hög grad av symtomen. Jämna skalsteg är definierade. De ojämna skalstegen har till uppgift att öka skalans sensitivitet.

Tidsåtgång

Cirka 20–30 minuter.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Kontakta Görel Bråne, branegorel@gmail.com

Krav på förkunskaper

GBS-skalan kan användas av sjuksköterska, läkare, psykolog, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och sjukvårdsbiträden.

Krav på utbildning

Utbildningen för certifierad GBS-bedömare är två dagar.

Kunskapsunderlag

GBS-skalan är inte granskad av Socialstyrelsen.

Referenser

  • Att bedöma demens. Bråne, G. Natur och Kultur (1997)
  • GBS-skalan. Ett verktyg i vården. Vasastadens bokbinderi. (2008)
Senast uppdaterad:
Publicerad: