Föräldrastegen

Föräldrastegen är ett manualbaserat program för tonårsföräldrar som behöver stöd för att förbättra relationen och minska konflikterna med sina barn. Programmet är teoretiskt grundat i det amerikanska familjeprogrammet Iowa Strengthening Families Program.

Målgrupp: Föräldrar till barn (13–17 år) som riskerar att utveckla normbrytande beteende och missbruk

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Programmet vänder sig till föräldrar med barn i åldern 13–17 år som är i riskzonen för problem med skolk, kriminalitet, tobak, alkohol eller droger.

Syfte

Syftet på kort sikt är att stärka relationen mellan föräldern och tonåringen samt föräldrarnas förmåga att förebygga och hantera konflikter med sitt barn. På så vis vill man förebygga att tonåringen utvecklar missbruksproblem på längre sikt.

Innehåll och genomförande

Insatsen bygger teoretiskt på föräldradelen av Steg-för-steg, som är en svensk version av det amerikanska familjeprogrammet Iowa Strengthening Families Program (ISFP). ISFP har sin grund i socialekologiska teorier och teorier om risk- och skyddsfaktorer för ungdomars alkohol- och droganvändning. Till skillnad från Steg-för-steg riktar sig Föräldrastegen bara till föräldrarna och inte till barnen. Föräldrastegen är också en mer riktad insats än Steg-för-steg som är primärpreventivt och riktar sig till alla föräldrar oavsett om barnen är i riskzon eller ej. Även andra anpassningar har gjorts utifrån programutvecklarnas erfarenheter av arbete med målgruppen.

Föräldragrupper på mellan 6–20 personer leds av en eller två gruppledare. Insatsen är uppbyggd kring dvd-filmer som illustrerar problemsituationer mellan föräldrar och ungdomar. Dessa fungerar som utgångspunkt för diskussioner under sammankomsterna. Föräldrarna diskuterar utifrån sina erfarenheter i mindre och större grupper samt jobbar med övningar. Ämnen som bearbetas är:

  • kärlek och gränser
  • uppmuntran och konsekvenser
  • risk och skydd
  • stress
  • gräl och olika åsikter samt
  • ungdomar, föräldrar, alkohol och droger.

Omfattning och intensitet

Insatsen omfattar sex träffar à två timmar.

Utbildning och licens

Programmet administreras av företaget Prev & Info AB. För att vara gruppledare i Föräldrastegen krävs passande utbildning inom det sociala verksamhetsfältet. Det är även önskvärt med yrkesmässig eller likvärdig erfarenhet från arbete med utsatta ungdomar. Utbildningen omfattar en kursdag och innehåller en inledande teoretisk kunskapsgrund, genomgång av manualens sex steg för föräldrar, diskussioner och praktiska övningar baserade på manualer och dvd-filmer. För att utbilda föräldragruppsledare krävs certifiering. Det finns inget krav på licensavtal för verksamheter som vill använda metoden.

Kunskap om insatsens effekter

SBU:s Upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt för programmet Föräldrastegen. SBU:s Upplysningstjänst har identifierat en primärstudie. I studien har man jämfört Föräldrastegen med Programmet Komet. Primärstudien har inte kvalitetsgranskats och författarnas slutsatser presenteras därför inte.

Föräldrastegen för föräldrar med barn i åldern 13–17 år (SBU.se)

Programmet Föräldrastegen är teoretiskt grundat i det amerikanska familjeprogrammet Iowa Strengthening Families Program och SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning identifierat en systematisk översikt från 2006 om drogprevention. Endast en av studierna som ingick i översikten handlade om Iowa Strengthening Families Program. Författarna till översikten har dragit slutsatsen att det inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag för programmets effekter.

Iowa Strengthening Families Program för föräldrar med barn i de tidiga tonåren (SBU.se)

Referenser

  • Jörgen Larsson, Prev & Info AB.
  • Skärstrand E. (2010). Prevention of alcohol and drug problems among adolescents: Evaluating a Swedish version of the Strengthening Families Program. [Doktorsavhandling]. Stockholm: Karolinska Institutet.
Senast uppdaterad:
Publicerad: