FC (Faciliterad kommunikation)

FC innebär att en stödperson hjälper en person utan talförmåga eller med stora talsvårigheter att uttrycka sig. Metoden utvecklades i USA under 1990-talet. Det saknas vetenskapligt stöd för metoden.

Målgrupp: Barn, unga och vuxna med avsaknad av kommunikativt tal

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Barn, unga och vuxna med avsaknad av kommunikativt tal.

Syfte

Syftet med metoden är att hjälpa personer utan tal eller mycket svåra talsvårigheter att kommunicera mer effektivt och nyanserat.

Innehåll och genomförande

Syftet med FC är att personer utan talförmåga eller med svåra talsvårigheter ska kunna använda andra sätt att kommunicera än via tal. En stödperson (faciliterare) hjälper personen utan kommunikativt tal (FC-användare eller FC-skrivare) att uttrycka sig med hjälp av exempelvis en bokstavstavla eller ett tangentbord, genom att fysiskt stödja och/eller beröra personens underarm, handled eller en annan kroppsdel.

Omfattning och intensitet

Uppgifter om omfattning och intensitet saknas i forskningslitteraturen.

Kunskap om insatsens effekter

Socialstyrelsen bedömer att det inte finns något vetenskapligt stöd för FC:s tillförlitlighet. Detta innebär att det finns en risk för att det är stödpersonen (faciliteraren) och inte personen med funktionsnedsättning (FC-användaren) som påverkar kommunikationen när FC används.

Socialstyrelsens bedömning är därför att andra mer tillförlitliga kommunikationsmetoder bör användas för att främja målgruppernas kommunikationsförmåga.

Referenser

Senast uppdaterad:
Publicerad: