FCU (Family Check-up)

Family Check-up är en modell för att stödja och vägleda föräldrar. Den syftar till att minska barns beteendeproblem genom att stärka förälderns strategier och ledarskap i familjen Insatsen utvecklades i USA först till föräldrar med tonåringar och utvecklades senare även för föräldrar till yngre barn.

Målgrupp: Föräldrar till barn mellan 2–17 år med beteendeproblem

Typ av metod: Insats

Syfte

Syftet är att kartlägga och medvetandegöra föräldrarnas styrke- och utvecklingsområden avseende föräldraskapet. Resultatet av kartläggningen används sedan för att vägleda föräldrarna till stödinsatser om de behöver det.

Innehåll och genomförande

Metodens teoretiska förankring hämtas från social inlärningsteori, kognitiv beteendeterapi, systemisk familjeterapi och ekologisk utvecklingsteori.

Insatsen innehåller tre komponenter; intervju (lära-känna-fasen), familjekartläggning och återkoppling.

Under de första träffarna, samlas material genom samtal, videofilmad familjeobservation och enkäter för föräldrar, barn och förskola/skola. Kartläggningen syftar till att tydliggöra familjens styrkor och utvecklingsområden och som bidrar till ökad motivation och engagemang för familjen. Informationen som samlats in presentas i en barn- och familjeprofil som är en visuell sammanställning. Behandlaren använder motiverande samtal (MI) som viktigaste processfärdighet vid presentationen av profilen för föräldrarna. Tillsammans med familjen går behandlaren igenom profilens tre huvudområden:

  • Påverkansfaktorer på familjen
  • Barnets anpassning
  • Föräldrastrategier och relation.

Avslutningsvis skapar behandlaren och föräldern/föräldrarna en meny i med möjliga alternativ till skräddarsydda insatser utifrån familjens behov.

Föräldern och behandlaren prioriterar sedan utifrån menyn och fattar beslut om vilka alternativ som passar familjen bäst. I vissa fall kan insatserna innebära grupprogram för föräldrastöd (t. ex Cope, Komet, ABC m fl) eller insatser med fokus på förälderns situation som t ex depression, missbruk eller utmaningar i samarbetet med den andra föräldern. Det kan då bli aktuellt med en remiss eller självremiss till annan vårdgivare . Föräldern/föräldrarna kan också välja att arbeta vidare på egen hand efter familjekartläggningen och det finns även möjlighet att ta hjälp av hälsovård, skola eller socialtjänst.

Det stöd som familjebehandlaren kan erbjuda inom ramen för Family Check-Up är modellens eget individuella föräldrastödsprogram Föräldraskap i Vardagen (FiV).

Omfattning och intensitet

Family Check-Up är en korttidsintervention, men ger möjlighet till uppföljning. Det är ett individualiserat program utfört av utbildade FCU-behandlare. I genomsnitt deltar en familj vid sex mötestillfällen.

Utbildning och licens

För att utbildas till FCU-behandlare krävs tidigare erfarenhet av familjearbete och/eller föräldrastöd.

Innehållet i utbildningen skräddarsys utifrån den verksamhet som ska implementera FCU och de förkunskaper de som ska utbildas har sedan tidigare. Därför kan utbildningstiden variera mellan 2 till 3 terminer. Utbildningen består av 3-5 utbildningsdagar och därefter regelbunden handledning med utbildningsinslag under hela utbildningstiden. Den praktiska delen av utbildningen innebär kliniskt arbete med familjer med handledningsstöd, både individuellt och gruppbaserat. Allt familjearbete i FCU dokumenteras med videoinspelningar.Behandlarnas aktuella färdighetsnivå mäts löpande genom utbildningen med modellens kvalitetssäkringsinstrument COACH. När behandlaren har uppnått den färdighetsnivå som är validerad utifrån forskning erhåller behandlaren en certifiering i modellen.

Certifikat utfärdas för:

  • Certifiering i Family Check-up (FCU) – Familjekartläggning
    Certifiering i FCU innebär två godkända feedbacksessioner från FCU-kartläggningen

Certifieringen som erhålls är giltig i tre år. Behandlaren har möjlighet att förnya sin certifiering efter att tiden har gått ut.

Kunskap om insatsens effekter

En svensk studie av Family check-up publicerades 2018 med positiva utfall för FCU gällande barnens beteendeproblem och hemsituation. Effekterna kvarstod vid uppföljning ett och två efter behandling (Ghaderi et al 2018).

2016 påbörjades en uppföljning efter tre år. Studien genomförs av Karolinska institutet.

FCU ingår SBU:s systematiska översikt från 2021 "Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn". Översikten redovisar resultat från insatser på universell, selektiv och indikerad nivå för utfallen externaliserande beteenden för barnen och föräldraförmåga. Slutsatserna i översikten visar att föräldraskapsprogram för att förebygga utagerande problem generellt sett har en liten effekt på utagerande beteenden hos barn i riskgrupper (selektiv nivå). För barn med tidiga tecken på problem (indikerad nivå) är effekten måttlig. På universell nivå är effekterna försumbara. Underlaget är dock otillräckligt för att bedöma om effekterna kvarstår efter minst sex månader.

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn (sbu.se)

När det gäller FCU (se till exempel sid 9-10, 42 och 49-50) som inledande intervention på universell och selektiv nivå för att bedöma familjens behov och för att motivera föräldrarna så minskade de externaliserande beteenden, skattade av lärare och föräldrar. När barnen har hunnit upp i tonåren minskade självskattat antisocialt beteende och kriminalitet. Family Check Up som enda intervention på indikerad nivå har visat samma effekt som internetbaserad KOMET men det gick inte att bedöma om programmet hade någon effekt jämfört med ingen intervention.

SBU har också identifierat en vetenskaplig kunskapslucka från 2018 gällande minskat våld och försummelse mot barn eller mot vuxna inom familjen.

Family check-up för familjer där man vet eller misstänker att barn utsatts för någon form av våld och försummelse (sub.se)

Referenser

Föräldraskap i Vardagen: En guide för yrkesutövare att lära ut föräldrastrategier. 2015 Översättning av Thomas J Dishion, Elizabeth A Stormshak, Kate Kavanagh

Ghaderi, A, Kadesjö, C, Björnsdotter, A, Enebrink, PJSr. Randomized effectiveness trial of the family check-up versus internet-delivered parent training (iComet) for families of children with conduct problems. 2018; 8(1):11486.

Björnsdotter, A. Evaluation of Family Check-Up and iComet : Effectiveness as well as Psychometrics and Norms for Parent Rating Scales [Doctoral thesis, comprehensive summary]. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis; 2014.

Family Check Up- Overview:

Dishion, T., Gill, A., Shaw, D., Wilson, M., Risso, J., Stufft, T., & , M.Veltman. ASU Reach Insitute. ARIZON State University. VSD. Rev 1/20/16.

Ghaderi, A, Kadesjö, C, Björnsdotter, A, Enebrink, PJSr. Randomized effectiveness trial of the family check-up versus internet-delivered parent training (iComet) for families of children with conduct problems. 2018; 8(1):11486.

Björnsdotter, A. Evaluation of Family Check-Up and iComet : Effectiveness as well as Psychometrics and Norms for Parent Rating Scales [Doctoral thesis, comprehensive summary]. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis; 2014.

Senast uppdaterad:
Publicerad: